китоби му{овараТоxикb-{ибрb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Гуфтугe שיחה
Ман/Шумо אני / אתה/את
[а/Не כן / לא
Хуб/Бад טוב / רע
Салом/То боздид שלום / להתראות
Суб{ ба хайр/Шаби хуш בוקר טוב / לילה טוב
Ташаккур/Саломат бошb תודה / בבקשה
Бубахшед(ваrти муроxиат) סליחה
Номи шумо чист? מה שמך?
Иxозат ди{ед, гузарам תן לי דרך
Бигeед הגידו בבקשה
Лутфан, кeмак намоед עזור לי, בבקשה
Инро бинависед כתבו את זה
Такрор намоед חזרו על
Ман намефа{мам אני לא מבין
Шумо бо англисb {арф мезанед? את מדבר באנגלית?
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Раrам{о הדמויות
як/ду/се אחד / שתיים / שלוש
чор/панx/шаш ארבעה / חמש / שש
{афт/{ашт/ну{ שבעה / שמונה / תשע
да{ / сад / {азор עשר / מאה / אלף
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - сана תאריך
сол שנה
руз יום
истиро{ат תפוקה
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - {афта שבוע
душанбе יום שני
сешанбе יום שלישי
чоршанбе יום רביעי
панxшанбе יום חמישי
xумъа יום שישי
шанбе יום שבת
якшанбе יום ראשון
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Мо{ חודש
январ ינואר
феврал פברואר
март מרץ
апрел אפריל
май מאי
июн יוני
июл יולי
август אוגוסט
сентябр ספטמבר
октябр אוקטובר
ноябр נובמבר
декабр דצמבר
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Ме{монхона מלון
{уxра חדר במלון
Утоr חדר
Зиндагb кардан מגורים
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) לילה (מלון)
Руз יום
Ман як {уxра фармуда будам אני הזמנתי חדר
Хунук/Гарм קר / חם
Калид({уxраи ме{монхона) מפתח)מחדר המלון(
кудак תינוק
одами калон מבוגר
шиноснома דרכון
Ташвиш нади{ед נא לא להפריע
Маро соати …бедор намоед העירו אותי ב...
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Мошин מכונית
Ро{ כביש
Гардиш לפנות
Чорра{а הצטלבות
Ист להפסיק
Аз бар гузаштан מעקף
Гузариш манъ аст עד הכביש
Истго{ חניה
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин תחנת דלק/מלאו את מיכל הדלק/דלק
Xарима/{уxxат{о כנס/מסמכים
Киро/Кирои мошин השכרה / השכרת רכב
Мошини ман аз кор баромад המכונית שלי התקלקלה
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о שירות אוטומטי
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Нишона{о מצביעים
Диrrат תשומת לב
Даромад/Баромад קלט / פלט
Ба чап/Ба рост שמאל / ימין
Пушида/Кушода סגור / פתוח
Банд/Озод עסוק / פנוי
Манъ аст / Мумкин аст אסור/מותר
Оuоз/Охир התחלה / סיום
Кашидан / Тела додан למשוך / לדחוף
Ин xо/Он xо כאן / שם
Кашидан манъ аст אסור לעשן
Хатарнок מסוכן
Э{тиёт זהירות
Танаффус לשבור
Гузариш מעבר
Маълумот מידע
[оxатхона שרותים
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Наrлиёт תחבורה
Дар куxо аст… איפה ...
ша{р עיר
куча רחוב
хона בית
касса מזומנים
чипта כרטיס
харитаи ша{р מפת העיר
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям אני רוצה להזמין מונית
Автобус אוטובוס
Истго{ להפסיק
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр שדה תעופה / מטוס / טיסה
Баuоx מטען
Rатора רכבת
Самт הוראה
Рафтан / Омадан יציאה / הגעה
шарr / uарб / шимол / xануб מזרח / מערב / צפון / דרום
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Хадамот{о שרות
Назорати шиноснома{о ביקורת דרכונים
Гумрук מכס
Ман {уxxат{оямро гум кардам אני איבדתי את המסמכים שלי
Беморхона / Дорухона / Духтур בית חולים / בית מרקחת / רופא
Ёрии таъxилb אמבולנס
Хадамоти сухторхомушкунb שירות אש
Пулис המשטרה
Почта דואר
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар מסעדה / בית קפה / בר
Пешхизмат מלצר
Ман мехо{ам як миз дархост намоям אני רוצה להזמין שולחן
Меню / Меню барои кудакон תפריט / תפריט לילדים
Хунук / Гарм / Гарм кардан קר / חם / לחמם
Ишти{ои том! בתיאבון!
Пиела / Коса כוס / ספל
Шишa / Rада{ בקבוק / כוס
бе / бо (ягон чиз) בלי / עם )משהו(
Об מים
Май / Оби xав יין / בירה
Rа{ва / Шир / Чой קפה / חלב / תה
Шарбат מיץ
Нон לחם
Шурбо מרק
Панир גבינה
Шавла / Rалама שיבולת שועל / הפנקייק
Шакар / Намак / Rаланфур סוכר / מלח / פלפל
Гушт / Мо{b / Парранда בשר / דגים / עופות
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук כבש / בקר / חזיר
Мурu עוף
Обпаз / Бирён / Грил מבושל / מטוגן / גריל
Тезb חריף
Десерт / Мева קינוח / פרות
Себ תפוח
Ангур ענבים
Банан בננה
Зардолу / Шафтолу מישמש / אפרסק
Афлесун / Лиму תפוז/ לימון
Rулфиной תות
Анор רמון
Сабзавот / Хуриш ירקות / סלט
Картошка תפוחי אדמה
Пиёз בצל
Rаланфур פלפל
Биринч אורז
Сирпиёз שום
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Пардохт / Пул תשלום / כסף
Мар{амат, {исобро биёред חשבון, בבקשה
Нарх מחיר
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям אני רוצה לשלם בכרטיס אשראי
Баrия / Бе баrия / Чойпулb עודף/בלי עודף/טיפ
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb חנות/סחורה
Ин чист? מה זה?
Нишон ди{ед… הצג ...
Чанд пул меистад… כמה זה ...
киллограмм ק"ג
калон / хурд גדול / קטן
метр מטר
Арзон זול
Rимат ביוקר
Тахфиф דיסקונט
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Ранг צבע
равшан / торик בהיר/כהה
сафед / сиё{ לבן / שחור
хокистарранг אפור
сурх אדום
кабуд כחול
осмонранг תכלת
зард צהוב
сабз ירוק
xигарb חום
норанxb כתום
арuувонb סגול
Тоxикb-{ибрb китоби му{овара - Беморb מחלה
…ман дард мекунад כואב לי ...
сар / гулу / шикам / дандон ראש / גרון / בטן / שן
пой / даст / миён רגל / יד / גב
Таби ман баланд аст יש לי חום גבוה
Духтурро даъват намоед קרוא לרופא


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • {ибрb-русb китоби му{овара
 • {ибрb-булuорb китоби му{овара
 • {ибрb-испанb китоби му{овара
 • {ибрb-даниягb китоби му{овара
 • {ибрb-англисb китоби му{овара
 • {ибрb-итолиёвb китоби му{овара
 • {ибрb-rазоrb китоби му{овара
 • {ибрb-литвагb китоби му{овара
 • {ибрb-олмонb китоби му{овара
 • {ибрb-норвегиягb китоби му{овара
 • {ибрb-ла{истонb китоби му{овара
 • {ибрb-португалb китоби му{овара
 • {ибрb-финb китоби му{овара
 • {ибрb-фаронсавb китоби му{овара
 • {ибрb-чехb китоби му{овара
 • {ибрb-белорусb китоби му{овара
 • {ибрb-юнонb китоби му{овара
 • {ибрb-гурxb китоби му{овара
 • {ибрb-кореягb китоби му{овара
 • {ибрb-xопонb китоби му{овара
 • {ибрb-руминиягb китоби му{овара
 • {ибрb-сербиягb китоби му{овара
 • {ибрb-туркb китоби му{овара
 • {ибрb-украинb китоби му{овара
 • {ибрb-{индb китоби му{овара
 • {ибрb-ветнамb китоби му{овара
 • {ибрb-мачори китоби му{овара
 • {ибрb-арабb китоби му{овара
 • {ибрb-{олландb китоби му{овара
 • {ибрb-хитоb китоби му{овара
 • {ибрb-африкаанс китоби му{овара
 • {ибрb-шведb китоби му{овара
 • {ибрb-муuулb китоби му{овара
 • {ибрb-форсb китоби му{овара
 • {ибрb-rирuизb китоби му{овара
 • {ибрb-тоxикb китоби му{овара
 • {ибрb-туркманb китоби му{овара
 • {ибрb-узбекb китоби му{овара
 • {ибрb-словениягb китоби му{овара
 • {ибрb- китоби му{овара
 • {ибрb-словакb китоби му{овара
 • {ибрb- китоби му{овара
 • {ибрb-индонезb китоби му{овара
 • {ибрb-хорватb китоби му{овара
 • {ибрb- китоби му{овара
 • {ибрb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-{ибрb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.