китоби му{овараТоxикb-фаронсавb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Гуфтугe Conversation
Ман/Шумо Je, moi / vous
[а/Не Oui / Non
Хуб/Бад Bien / Mal
Салом/То боздид Bonjour / Au revoir
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Bonjour / Bonne nuit
Ташаккур/Саломат бошb Merci / Je vous en prie
Номи шумо чист? Comment vous vous appelez ?
Иxозат ди{ед, гузарам Laissez-moi passer
Бигeед Dites-moi
Инро бинависед Ecrivez cela
Такрор намоед Répétez
Ман намефа{мам Je ne comprends pas
Шумо бо англисb {арф мезанед? Parlez-vous anglais?
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Раrам{о Les nombres
як/ду/се un / deux / trois
чор/панx/шаш quatre / cinq / six
{афт/{ашт/ну{ sept / huit / neuf
да{ / сад / {азор dix / cent / mille
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - сана La date
сол An
руз Jour
истиро{ат Jour férié
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - {афта La semaine
душанбе lundi
сешанбе mardi
чоршанбе mercredi
панxшанбе jeudi
xумъа vendredi
шанбе samedi
якшанбе dimanche
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Мо{ Les mois
январ janvier
феврал février
март mars
апрел avril
май mai
июн juin
июл juillet
август août
сентябр septembre
октябр octobre
ноябр novembre
декабр décembre
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Ме{монхона
{уxра Numéro
Утоr Chambre
Зиндагb кардан Hébergement
Руз Jour
Хунук/Гарм Il fait froid / il fait chaud
Калид({уxраи ме{монхона) Donnez-moi la clé de la chambre
кудак enfant
одами калон adulte
шиноснома passeport
Ташвиш нади{ед Ne pas déranger
Маро соати …бедор намоед Réveillez-moi à ...
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Мошин Le véhicule
Ро{ La route
Гардиш Le tournant
Чорра{а Le carrefour
Аз бар гузаштан Le contournement
Гузариш манъ аст Passage interdit
Истго{ Parking
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Station / Faites le plein /Essence
Xарима/{уxxат{о Amende / documents
Киро/Кирои мошин Je voudrais louer un véhicule
Мошини ман аз кор баромад Ma voiture est en panne
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Centre auto
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Нишона{о Indicateurs
Диrrат Attention
Даромад/Баромад Entrée / Sortie
Ба чап/Ба рост À gauche / À droite
Пушида/Кушода Fermé / Ouvert
Банд/Озод C’est occupé / c’est ibre
Манъ аст / Мумкин аст Interdit / Autorisé
Оuоз/Охир Le début / la fin
Кашидан / Тела додан Tirer / Pousser
Ин xо/Он xо Ici / Là
Кашидан манъ аст Ne pas fumer
Хатарнок Danger
Э{тиёт Faites attention
Танаффус Pause
Гузариш Passage
Маълумот Information
[оxатхона WC
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Наrлиёт Transport
Дар куxо аст… Où se trouve ...
ша{р ville
куча rue
хона maison
касса caisse
чипта billet
харитаи ша{р le plan de la ville
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Je voudrais appeler le taxi
Автобус Autobus
Истго{ Arrêt
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Aéroport / Avion / Vol
Баuоx Bagage
Rатора Train
Самт Direction
Рафтан / Омадан Départ / Arrivée
шарr / uарб / шимол / xануб est / ouest / nord /sud
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Хадамот{о Les services
Назорати шиноснома{о Contrôle de passeport
Гумрук La douane
Беморхона / Дорухона / Духтур Hôpital / Pharmacie / Médecin
Ёрии таъxилb Ambulance
Хадамоти сухторхомушкунb Les pompiers
Пулис La police
Почта PTT
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Restaurant / Café / Bar
Пешхизмат Serveur
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Je voudrais réserver une table
Меню / Меню барои кудакон Menu / Menu Enfant
Ишти{ои том! Bon appetit !
Пиела / Коса Le verre / La tasse
Шишa / Rада{ La bouteille / Le verre
бе / бо (ягон чиз) Sans / avec (qch)
Май / Оби xав Le vin / La bière
Rа{ва / Шир / Чой Le café / Le lait / Le thé
Шарбат Le jus
Нон Le pain
Шурбо La soupe
Панир Le fromage
Шавла / Rалама La bouillie / les crêpes
Шакар / Намак / Rаланфур Le sucre / Le sel
Гушт / Мо{b / Парранда La viande / Le poisson / La volaille
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Le mouton / Boeuf / Porc
Мурu Le poulet
Тезb Piquant
Десерт / Мева Dessert / Fruits
Себ La pomme
Ангур Le raisin
Банан La banane
Зардолу / Шафтолу Abricot / Pêche
Афлесун / Лиму Orange / Citron
Rулфиной La fraise
Анор La grenade
Сабзавот / Хуриш Les légumes / Salade
Картошка La pomme de terre
Rаланфур Le poivre
Биринч Le ris
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Пардохт / Пул
Нарх Le prix
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Je voudrais payer par la carte de crédit
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Monnaie / Sans monnaie / Pourboire
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Le magasin / Les produits
Нишон ди{ед… Faites-moi voir ...
Чанд пул меистад… Combien coûte ...
киллограмм kilogramme
калон / хурд grand / petit
литр litre
метр mètre
Тахфиф La réduction
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Ранг La couleur
равшан / торик clair / foncé
сафед / сиё{ blanc / noir
хокистарранг gris
сурх rouge
кабуд bleu
осмонранг bleu clair
зард jaune
сабз vert
xигарb brun
норанxb orange
арuувонb violet
Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара - Беморb La maladie
сар / гулу / шикам / дандон la tête / la gorge / au ventre / une dent
пой / даст / миён la jambe / au bras / au dos
Духтурро даъват намоед Appelez le médecin


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Фаронсавb-русb китоби му{овара
 • Фаронсавb-булuорb китоби му{овара
 • Фаронсавb-испанb китоби му{овара
 • Фаронсавb-даниягb китоби му{овара
 • Фаронсавb-англисb китоби му{овара
 • Фаронсавb-итолиёвb китоби му{овара
 • Фаронсавb-rазоrb китоби му{овара
 • Фаронсавb-литвагb китоби му{овара
 • Фаронсавb-олмонb китоби му{овара
 • Фаронсавb-норвегиягb китоби му{овара
 • Фаронсавb-ла{истонb китоби му{овара
 • Фаронсавb-португалb китоби му{овара
 • Фаронсавb-финb китоби му{овара
 • Фаронсавb-чехb китоби му{овара
 • Фаронсавb-белорусb китоби му{овара
 • Фаронсавb-юнонb китоби му{овара
 • Фаронсавb-гурxb китоби му{овара
 • Фаронсавb-кореягb китоби му{овара
 • Фаронсавb-xопонb китоби му{овара
 • Фаронсавb-руминиягb китоби му{овара
 • Фаронсавb-сербиягb китоби му{овара
 • Фаронсавb-туркb китоби му{овара
 • Фаронсавb-украинb китоби му{овара
 • Фаронсавb-{индb китоби му{овара
 • Фаронсавb-ветнамb китоби му{овара
 • Фаронсавb-мачори китоби му{овара
 • Фаронсавb-арабb китоби му{овара
 • Фаронсавb-{олландb китоби му{овара
 • Фаронсавb-хитоb китоби му{овара
 • Фаронсавb-африкаанс китоби му{овара
 • Фаронсавb-шведb китоби му{овара
 • Фаронсавb-муuулb китоби му{овара
 • Фаронсавb-{ибрb китоби му{овара
 • Фаронсавb-форсb китоби му{овара
 • Фаронсавb-rирuизb китоби му{овара
 • Фаронсавb-тоxикb китоби му{овара
 • Фаронсавb-туркманb китоби му{овара
 • Фаронсавb-узбекb китоби му{овара
 • Фаронсавb-словениягb китоби му{овара
 • Фаронсавb- китоби му{овара
 • Фаронсавb-словакb китоби му{овара
 • Фаронсавb- китоби му{овара
 • Фаронсавb-индонезb китоби му{овара
 • Фаронсавb-хорватb китоби му{овара
 • Фаронсавb- китоби му{овара
 • Фаронсавb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.