китоби му{овараТоxикb-ветнамb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Гуфтугe Cuộc trò chuyện
Ман/Шумо Tôi / Bạn
[а/Не Có / Không
Хуб/Бад Tốt / Xấu
Салом/То боздид Xin chào / Tạm biệt
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Chào buổi sáng / Buổi tối tốt lành
Ташаккур/Саломат бошb Cảm ơn / Không có gì
Бубахшед(ваrти муроxиат) Cho tôi xin lỗi
Номи шумо чист? Bạn tên gì
Иxозат ди{ед, гузарам Xin vui lòng cho đi qua
Бигeед Làm ơn cho tôi hỏi
Лутфан, кeмак намоед Làm ơn giúp tôi
Инро бинависед Làm ơn hãy viết
Такрор намоед Làm ơn nói lại
Ман намефа{мам Tôi không hiểu
Шумо бо англисb {арф мезанед? Bạn có nói tiếng Anh không?
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Раrам{о Số
як/ду/се một / hai / ba
чор/панx/шаш bốn / năm / sáu
{афт/{ашт/ну{ bảy / tám / chín
да{ / сад / {азор mười / một trăm / một ngàn
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - сана Ngày tháng
сол Năm
руз Ngày
истиро{ат Ngày nghỉ
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - {афта Tuần
душанбе thứ hai
сешанбе thứ ba
чоршанбе thứ tư
панxшанбе thứ năm
xумъа thứ sáu
шанбе thứ bảy
якшанбе chủ nhật
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Мо{ Tháng
январ tháng một
феврал tháng hai
март tháng ba
апрел tháng tư
май tháng năm
июн tháng sáu
июл tháng bảy
август tháng tám
сентябр tháng chín
октябр tháng mười
ноябр tháng mười một
декабр tháng mười hai
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Ме{монхона Khách sạn
{уxра Phòng
Утоr Phòng
Зиндагb кардан Sống
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Đêm
Руз Ngày
Ман як {уxра фармуда будам Tôi đã đặt phòng trước
Хунук/Гарм Lạnh / Nóng
Калид({уxраи ме{монхона) Chìa khóa
кудак trẻ em
одами калон người lớn
шиноснома hộ chiếu
Ташвиш нади{ед Không làm phiền
Маро соати …бедор намоед Làm ơn thức tôi vào …
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Мошин Xe ô tô
Ро{ Đường
Гардиш Lối rẽ
Чорра{а Ngã tư
Ист Dừng lại
Аз бар гузаштан Đi quành
Гузариш манъ аст Lối đi cấm
Истго{ Bãi đậu xe
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Cây xăng / Đổ đầy thùng / Xăng
Xарима/{уxxат{о Phạt / giấy tờ
Киро/Кирои мошин Thuê / Thuê xe
Мошини ман аз кор баромад Xe tôi bị hỏng
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Dịch vụ sửa xe
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Нишона{о Biển báo
Диrrат Chú ý
Даромад/Баромад Lối vào / Lối ra
Ба чап/Ба рост Rẽ trái / Rẽ phải
Пушида/Кушода Đóng / Mở
Банд/Озод Bận / Rảnh
Манъ аст / Мумкин аст Cấm / Cho phép
Оuоз/Охир Bắt đầu / Kết thúc
Кашидан / Тела додан Kéo / Đẩy
Ин xо/Он xо Chỗ này / Đằng kia
Кашидан манъ аст Không hút thuốc
Хатарнок Nguy hiểm
Э{тиёт Cẩn thận
Танаффус Nghỉ giải lao
Гузариш Lối đi tắt
Маълумот Thông tin
[оxатхона WC
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Наrлиёт Xe cộ
Дар куxо аст… … ở đâu
ша{р thành phố
куча đường
хона nhà
касса quầy thanh toán
чипта
харитаи ша{р bản đồ thành phố
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Tôi muốn đặt Taxi
Автобус Xe buýt
Истго{ Bến xe
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Sân bay / Máy bay / Đường bay
Баuоx Hành lý
Rатора Tàu sắt
Самт Hướng
Рафтан / Омадан Giờ khởi hành / Giờ tới
шарr / uарб / шимол / xануб đông / tây / bắc / nam
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Хадамот{о Dịch vụ
Назорати шиноснома{о Kiểm tra hộ chiếu
Гумрук Hải quan
Ман {уxxат{оямро гум кардам Tôi bị mất giấy tờ
Беморхона / Дорухона / Духтур Bệnh viện / Hiệu thuốc / Bác sĩ
Ёрии таъxилb Cấp cứu
Хадамоти сухторхомушкунb Chữa cháy
Пулис Cảnh sát
Почта Bưu điện
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Nhà hàng / Quán ăn / Quầy Bar
Пешхизмат Phục vụ
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Tôi muốn đặt bàn
Меню / Меню барои кудакон Menu / Menu cho trẻ em
Хунук / Гарм / Гарм кардан Lạnh / Nóng / Làm nóng
Ишти{ои том! Chúc ăn ngon miệng!
Пиела / Коса Cốc / Chén
Шишa / Rада{ Chai / Ly
бе / бо (ягон чиз) không / có
Об Nước
Май / Оби xав Rượu vang / Bia
Rа{ва / Шир / Чой Cofe / Sữa / Trà
Шарбат Nước hoa quả
Нон Bánh mỳ
Шурбо Canh
Панир Pho-mát
Шавла / Rалама Cháo / Bánh
Шакар / Намак / Rаланфур Đường / Muối / Ớt
Гушт / Мо{b / Парранда Thịt / Cá / Thịt chim
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Thịt cừu / Thịt bò / Thịt lợn
Мурu Thịt gà
Обпаз / Бирён / Грил Luộc / Rán / Quay
Тезb Cay
Десерт / Мева Đồ tráng miệng / Hoa quả
Себ Táo
Ангур Nho
Банан Chuối
Зардолу / Шафтолу Mơ / Đào
Афлесун / Лиму Cam / Chanh
Rулфиной Dâu
Анор Lựu
Сабзавот / Хуриш Rau quả / Salad
Картошка Khoai tây
Пиёз Hành
Rаланфур Ớt
Биринч Cơm
Сирпиёз Tỏi
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Пардохт / Пул Trả / Tiền
Мар{амат, {исобро биёред Làm ơn cho hóa đơn
Нарх Giá
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Tôi muốn trả bằng thẻ tín dụng
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Tiền thối / Không cần tiền thối / Tiền hoa hồng
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Cửa hàng / Thực phẩm
Ин чист? Cái gì đây?
Нишон ди{ед… Cho tôi xem…
Чанд пул меистад… Giá bao nhiêu …
киллограмм
калон / хурд to / nhỏ
литр lít
метр mét
Арзон Rẻ
Rимат Đắt
Тахфиф Giảm giá
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Ранг Màu
равшан / торик sáng / tối
сафед / сиё{ trắng / đen
хокистарранг xám
сурх đỏ
кабуд xanh dương
осмонранг xanh lam
зард vàng
сабз xanh lá cây
xигарb nâu
норанxb cam
арuувонb tím
Тоxикb-ветнамb китоби му{овара - Беморb Bệnh
…ман дард мекунад Tôi bị đau…
сар / гулу / шикам / дандон đầu / họng / bụng / răng
пой / даст / миён chân / tay / lưng
Таби ман баланд аст Tôi có nhệt độ cao
Духтурро даъват намоед Gọi bác sỹ


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Ветнамb-русb китоби му{овара
 • Ветнамb-булuорb китоби му{овара
 • Ветнамb-испанb китоби му{овара
 • Ветнамb-даниягb китоби му{овара
 • Ветнамb-англисb китоби му{овара
 • Ветнамb-итолиёвb китоби му{овара
 • Ветнамb-rазоrb китоби му{овара
 • Ветнамb-литвагb китоби му{овара
 • Ветнамb-олмонb китоби му{овара
 • Ветнамb-норвегиягb китоби му{овара
 • Ветнамb-ла{истонb китоби му{овара
 • Ветнамb-португалb китоби му{овара
 • Ветнамb-финb китоби му{овара
 • Ветнамb-фаронсавb китоби му{овара
 • Ветнамb-чехb китоби му{овара
 • Ветнамb-белорусb китоби му{овара
 • Ветнамb-юнонb китоби му{овара
 • Ветнамb-гурxb китоби му{овара
 • Ветнамb-кореягb китоби му{овара
 • Ветнамb-xопонb китоби му{овара
 • Ветнамb-руминиягb китоби му{овара
 • Ветнамb-сербиягb китоби му{овара
 • Ветнамb-туркb китоби му{овара
 • Ветнамb-украинb китоби му{овара
 • Ветнамb-{индb китоби му{овара
 • Ветнамb-мачори китоби му{овара
 • Ветнамb-арабb китоби му{овара
 • Ветнамb-{олландb китоби му{овара
 • Ветнамb-хитоb китоби му{овара
 • Ветнамb-африкаанс китоби му{овара
 • Ветнамb-шведb китоби му{овара
 • Ветнамb-муuулb китоби му{овара
 • Ветнамb-{ибрb китоби му{овара
 • Ветнамb-форсb китоби му{овара
 • Ветнамb-rирuизb китоби му{овара
 • Ветнамb-тоxикb китоби му{овара
 • Ветнамb-туркманb китоби му{овара
 • Ветнамb-узбекb китоби му{овара
 • Ветнамb-словениягb китоби му{овара
 • Ветнамb- китоби му{овара
 • Ветнамb-словакb китоби му{овара
 • Ветнамb- китоби му{овара
 • Ветнамb-индонезb китоби му{овара
 • Ветнамb-хорватb китоби му{овара
 • Ветнамb- китоби му{овара
 • Ветнамb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-ветнамb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.