китоби му{овараТоxикb-кореягb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-кореягb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Гуфтугe 대화
Ман/Шумо 나 / 당신
[а/Не 네 / 아니오
Хуб/Бад 좋아요 / 나빠요
Салом/То боздид 안녕하세요 / 안녕히 계세요 - тому, кто остаётся (안녕히 가세요 - тому, кто уходит)
Суб{ ба хайр/Шаби хуш 안녕하세요 / 안녕히 주무세요
Ташаккур/Саломат бошb 감사합니다 / 좀
Бубахшед(ваrти муроxиат) 죄송합니다
Номи шумо чист? 이름이 무엇입니까?
Иxозат ди{ед, гузарам 좀 가는 것을 허락하십시오
Бигeед 이야기하십시오
Лутфан, кeмак намоед 좀 도와 주세요
Инро бинависед 이것을 써 주십시오
Такрор намоед 다시 한 번 하십시오
Ман намефа{мам 못 이해합니다
Шумо бо англисb {арф мезанед? 영어를 할 수 있습니까?
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Раrам{о 수자
як/ду/се 하나 / 둘 / 셋
чор/панx/шаш 넷 / 다섯 / 여섯
{афт/{ашт/ну{ 일곱 / 여덟 / 아홈
да{ / сад / {азор 열 / 백 / 천
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - сана 날짜
сол
руз
истиро{ат 휴일
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - {афта
душанбе 월요일
сешанбе 화요일
чоршанбе 수요일
панxшанбе 목요일
xумъа 금요일
шанбе 토요일
якшанбе 일요일
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Мо{
январ 일월
феврал 이월
март 삼월
апрел 사월
май 오월
июн 유월
июл 칠월
август 팔월
сентябр 구월
октябр 시월
ноябр 십일월
декабр 십이월
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Ме{монхона 호텔
{уxра
Утоr
Зиндагb кардан 살기
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) 밤 (호텔에서)
Руз
Ман як {уxра фармуда будам 방을 예약했습니다
Хунук/Гарм 춥습니다 / 덥습니다
Калид({уxраи ме{монхона) 열쇠 (호텔 방의)
кудак 아이
одами калон 오른 사람
шиноснома 여권
Ташвиш нади{ед 방해하지 마십시오
Маро соати …бедор намоед … 나를 깨우십시오
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Мошин 자동차
Ро{ 도로
Гардиш 돌리는 곳
Чорра{а 사거리
Ист 멈춤
Аз бар гузаштан 우회
Гузариш манъ аст 통행 금지
Истго{ 주차장
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин 주유소 / 연료를 보급하십시오 / 벤진
Xарима/{уxxат{о 벌금 / 서류
Киро/Кирои мошин 저동차 고용
Мошини ман аз кор баромад 자동차는 고장났습니다
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о 자동차 서비스 센터
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Нишона{о 길 안내판
Диrrат 주의
Даромад/Баромад 입구 / 출구
Ба чап/Ба рост 왼쪽 / 오른쪽
Пушида/Кушода 열려 있습니다 / 닫아 있습니다
Банд/Озод 차지 / 자유
Манъ аст / Мумкин аст 금지 / 허락
Оuоз/Охир 시작 / 끝
Кашидан / Тела додан 끌다 / 밀다
Ин xо/Он xо 여기 / 거기
Кашидан манъ аст 금연
Хатарнок 위험합니다
Э{тиёт 조심하십시오
Танаффус 휴식
Гузариш 통행
Маълумот 정보
[оxатхона 화장실
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Наrлиёт 수송
Дар куxо аст… ...은/는 어디입닏까?
ша{р 도시
куча 거리
хона
касса 계산대
чипта
харитаи ша{р 도시 지도
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям 택시를 타고 싶습니다
Автобус 버스
Истго{ 종류장
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр 비행장 / 비행기 / 비행
Баuоx 휴대품
Rатора 기차
Самт 방향
Рафтан / Омадан 출발 / 도착
шарr / uарб / шимол / xануб 동 / 서 / 북 / 남
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Хадамот{о 서비스
Назорати шиноснома{о 여권 검사 기관
Гумрук 세관 사무소
Ман {уxxат{оямро гум кардам 서류를 잃어버렸습니다
Беморхона / Дорухона / Духтур 병원 / 약국 / 의사
Ёрии таъxилb 구급차
Хадамоти сухторхомушкунb 소방관
Пулис 경찰
Почта 우체국
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар 레스토랑 / 커피숍 / 술집
Пешхизмат 사환
Ман мехо{ам як миз дархост намоям 자리를 예약하고 싶습니다
Меню / Меню барои кудакон 메뉴 / 아이 메뉴
Хунук / Гарм / Гарм кардан 차갑습니다 / 뜨겁습니다 / 뜨겁게 하다
Ишти{ои том! 맛있게 드십시오
Пиела / Коса
Шишa / Rада{ 병 / 술잔
бе / бо (ягон чиз) 없이 / 있어
Об
Май / Оби xав 양주 / 맥주
Rа{ва / Шир / Чой 커피 / 우유 / 차
Шарбат 주스
Нон
Шурбо 스프
Панир 치즈
Шавла / Rалама 죽 / 팬케이크
Шакар / Намак / Rаланфур 설탕 / 소금 / 고추
Гушт / Мо{b / Парранда 고기 / 생성 / 새고기
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук 양고기 / 소고기 / 돼지고기
Мурu 닭고기
Обпаз / Бирён / Грил 긇인 / 튀긴 / 굽은
Тезb 맵습니다
Десерт / Мева 디저트 / 과일
Себ 사과
Ангур 포도
Банан 바나나
Зардолу / Шафтолу 살구 / 복숭아
Афлесун / Лиму 오랜지 / 레몬
Rулфиной 딸기
Анор 석류
Сабзавот / Хуриш 야채 / 샐러드
Картошка 감자
Пиёз 양파
Rаланфур 고추
Биринч
Сирпиёз 마늘
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Пардохт / Пул 지불 / 돈
Мар{амат, {исобро биёред 좀 계산서를 주세요
Нарх
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям 카드로 지불하고 싶습니다
Баrия / Бе баrия / Чойпулb 거스름돈 / 거스름 없이 / 상금
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb 가게 / 제품
Ин чист? 이것은 무엇입니까?
Нишон ди{ед… ...를/을 보여 주십시오
Чанд пул меистад… …은/는 얼마입니까?
киллограмм 킬로
калон / хурд 큽니다 / 작습니다
литр 리터
метр 미터
Арзон 쌉니다
Rимат 비쌉니다
Тахфиф 할인
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Ранг 색깔
равшан / торик 맑은 / 어두운
сафед / сиё{ 하얀 / 검은
хокистарранг 회색
сурх 붉은
кабуд 푸른
осмонранг 푸른
зард 노란
сабз 초록색
xигарb 갈색
норанxb 주황색
арuувонb 보라색
Тоxикb-кореягb китоби му{овара - Беморb
…ман дард мекунад ...이/가 아픕니다
сар / гулу / шикам / дандон 머리 / 목 / 배 / 이
пой / даст / миён 발 / 손 / 등
Таби ман баланд аст 열이 났습니다
Духтурро даъват намоед 의사를 부르싶시오


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Кореягb-русb китоби му{овара
 • Кореягb-булuорb китоби му{овара
 • Кореягb-испанb китоби му{овара
 • Кореягb-даниягb китоби му{овара
 • Кореягb-англисb китоби му{овара
 • Кореягb-итолиёвb китоби му{овара
 • Кореягb-rазоrb китоби му{овара
 • Кореягb-литвагb китоби му{овара
 • Кореягb-олмонb китоби му{овара
 • Кореягb-норвегиягb китоби му{овара
 • Кореягb-ла{истонb китоби му{овара
 • Кореягb-португалb китоби му{овара
 • Кореягb-финb китоби му{овара
 • Кореягb-фаронсавb китоби му{овара
 • Кореягb-чехb китоби му{овара
 • Кореягb-белорусb китоби му{овара
 • Кореягb-юнонb китоби му{овара
 • Кореягb-гурxb китоби му{овара
 • Кореягb-xопонb китоби му{овара
 • Кореягb-руминиягb китоби му{овара
 • Кореягb-сербиягb китоби му{овара
 • Кореягb-туркb китоби му{овара
 • Кореягb-украинb китоби му{овара
 • Кореягb-{индb китоби му{овара
 • Кореягb-ветнамb китоби му{овара
 • Кореягb-мачори китоби му{овара
 • Кореягb-арабb китоби му{овара
 • Кореягb-{олландb китоби му{овара
 • Кореягb-хитоb китоби му{овара
 • Кореягb-африкаанс китоби му{овара
 • Кореягb-шведb китоби му{овара
 • Кореягb-муuулb китоби му{овара
 • Кореягb-{ибрb китоби му{овара
 • Кореягb-форсb китоби му{овара
 • Кореягb-rирuизb китоби му{овара
 • Кореягb-тоxикb китоби му{овара
 • Кореягb-туркманb китоби му{овара
 • Кореягb-узбекb китоби му{овара
 • Кореягb-словениягb китоби му{овара
 • Кореягb- китоби му{овара
 • Кореягb-словакb китоби му{овара
 • Кореягb- китоби му{овара
 • Кореягb-индонезb китоби му{овара
 • Кореягb-хорватb китоби му{овара
 • Кореягb- китоби му{овара
 • Кореягb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-кореягb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.