китоби му{овараТоxикb-узбекb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-узбекb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Гуфтугe Суҳбат
Ман/Шумо Мен / Сиз
[а/Не Ҳа / Йўқ
Хуб/Бад Яхши / Ёмон
Салом/То боздид Салом / Хайр
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Салом / Хайрли тун
Ташаккур/Саломат бошb Раҳмат / Марҳамат
Бубахшед(ваrти муроxиат) Кечирасиз (мулоқотда)
Номи шумо чист? Исмингиз ким?
Иxозат ди{ед, гузарам Ўтказиб юборинг
Бигeед Айтворинг
Лутфан, кeмак намоед Илтимос, ёрдам беринг
Инро бинависед Буни ёзинг
Такрор намоед Такрорланг
Ман намефа{мам Мен тушунмаяпман
Шумо бо англисb {арф мезанед? Сиз инглизча гапирасизми?
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Раrам{о Рақамлар
як/ду/се бир / икки / уч
чор/панx/шаш тўрт / беш / олти
{афт/{ашт/ну{ етти / саккиз / тўққиз
да{ / сад / {азор ўн / юз / минг
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - сана Сана
сол Йил
руз Кун
истиро{ат Дам олиш куни
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - {афта Хафта
душанбе душанба
сешанбе сешанба
чоршанбе чоршанба
панxшанбе пайшанба
xумъа жума
шанбе шанба
якшанбе якшанба
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Мо{ Ой
январ январь
феврал февраль
март март
апрел апрель
май май
июн июнь
июл июль
август август
сентябр сентябрь
октябр октябрь
ноябр ноябрь
декабр декабрь
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Ме{монхона Мехмонхона
{уxра Хона
Утоr Хона
Зиндагb кардан Яшаш
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Тун (мехмонхонада яшаганда)
Руз Кун
Ман як {уxра фармуда будам Мен хона буюрдим
Хунук/Гарм Совуқ / Иссиқ
Калид({уxраи ме{монхона) Калит (мехмонхона хонасиники)
кудак ёш бола
одами калон катта ёшли
шиноснома паспорт
Ташвиш нади{ед Безовта қилманг
Маро соати …бедор намоед Мени соат ....да уйғотинг
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Мошин Автомобиль
Ро{ Йўл
Гардиш Бурилиш
Чорра{а Чорраҳа
Ист Стоп
Аз бар гузаштан Айланиб ўтиш
Гузариш манъ аст Ўтиш таъқиқланган
Истго{ Турар жой
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Бензин куйиш шохобчаси / Менга тўла бак қуйинг / Бензин
Xарима/{уxxат{о Жарима / хужжатлар
Киро/Кирои мошин Прокат / машиналар ижараси
Мошини ман аз кор баромад Менинг машинам бузилиб қолди
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Автосервис
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Нишона{о Кўрсаткичлар
Диrrат Диққат
Даромад/Баромад Кириш / Чиқиш
Ба чап/Ба рост Чапга / Ўнгга
Пушида/Кушода Ёпиқ / Очиқ
Банд/Озод Банд / Банд эмас
Манъ аст / Мумкин аст Таъқиқланган / Рухсат берилган
Оuоз/Охир Бошланиши / Охири
Кашидан / Тела додан Тортмоқ / Итармоқ
Ин xо/Он xо Бу ерда / Ана у ерда
Кашидан манъ аст Чекилмасин
Хатарнок Хавфли
Э{тиёт Эхтиёт бўлинг
Танаффус Танаффус
Гузариш Ўтиш йўли
Маълумот Ахборот
[оxатхона Хожатхона
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Наrлиёт Транспорт
Дар куxо аст… ... қаерда жойлашган
ша{р шахар
куча кўча
хона уй
касса касса
чипта билет, чипта
харитаи ша{р шахар картаси
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Мен такси чақирмоқчи эдим
Автобус Автобус
Истго{ Тўхташ жойи
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Аэропорт / Самолет / Қатнов
Баuоx Юк
Rатора Поезд
Самт Йўналиш
Рафтан / Омадан Жўнаб кетиш / Етиб келиш
шарr / uарб / шимол / xануб шарқ / ғарб / шимол / жануб
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Хадамот{о Хизматлар
Назорати шиноснома{о Паспорт текшируви
Гумрук Божхона
Ман {уxxат{оямро гум кардам Мен хужжатларимни йўқотдим
Беморхона / Дорухона / Духтур Касалхона / Дорихона / Доктор
Ёрии таъxилb Тез ёрдам
Хадамоти сухторхомушкунb Ёнғин ўчириш хизмати
Пулис Полиция
Почта Почта
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Ресторан / Кафе / Бар
Пешхизмат Официант
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Мен стол буюрмоқчиман
Меню / Меню барои кудакон Меню / Болалар менюси
Хунук / Гарм / Гарм кардан Совуқ / Иссиқ / Иситмоқ
Ишти{ои том! Ёқимли иштаҳа!
Пиела / Коса Стакан / Чашка
Шишa / Rада{ Шиша / Бокал
бе / бо (ягон чиз) ...сиз / ... билан (нимадир)
Об Сув
Май / Оби xав Вино / Пиво
Rа{ва / Шир / Чой Кофе / Сут / Чой
Шарбат Сок
Нон Нон
Шурбо Шўрва
Панир Пишлоқ
Шавла / Rалама Бўтқа / Қуймоқ
Шакар / Намак / Rаланфур Шакар / Туз / Гармдори
Гушт / Мо{b / Парранда Гўшт / Балиқ / Парранда
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Кўй гўшти / Мол гўшти / Чўчқа гўшти
Мурu Товуқ
Обпаз / Бирён / Грил Қайнатилган / Қовурилган / Гриль
Тезb Аччиқ
Десерт / Мева Десерт / Мевалар
Себ Олма
Ангур Узум
Банан Банан
Зардолу / Шафтолу Ўрик / Шафтоли
Афлесун / Лиму Апельсин / Лимон
Rулфиной Ертут
Анор Анор
Сабзавот / Хуриш Сабзавотлар / Салат
Картошка Картошка
Пиёз Пиёз
Rаланфур Гармдори
Биринч Гуруч
Сирпиёз Саримсоқ пиёз
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Пардохт / Пул Тўлов / Пул
Мар{амат, {исобро биёред Илтимос, хисобни беринг
Нарх Нарх
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Мен кредит карта билан тўламоқчиман
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Қайтим / Қайтимсиз / Чойчақа
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Дўкон / Озиқ-овқатлар
Ин чист? Бу нима?
Нишон ди{ед… ... ни кўрсатинг
Чанд пул меистад… .. қанча туради
киллограмм килограмм
калон / хурд катта / кичик
литр литр
метр метр
Арзон Арзон
Rимат Қиммат
Тахфиф Нархни камайтирмоқ
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Ранг Ранг
равшан / торик очиқ / тим
сафед / сиё{ оқ / қора
хокистарранг кулранг
сурх қизил
кабуд кўк
осмонранг ховаранг
зард сариқ
сабз яшил
xигарb жигарранг
норанxb тўқсариқ
арuувонb бинафша ранг
Тоxикb-узбекb китоби му{овара - Беморb касаллик
…ман дард мекунад Менинг ... оғрияпти
сар / гулу / шикам / дандон бош / томоқ / қорин / тиш
пой / даст / миён оёқ / қўл / елка
Таби ман баланд аст Менинг иссиғим баланд
Духтурро даъват намоед Докторни чақиринг


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Узбекb-русb китоби му{овара
 • Узбекb-булuорb китоби му{овара
 • Узбекb-испанb китоби му{овара
 • Узбекb-даниягb китоби му{овара
 • Узбекb-англисb китоби му{овара
 • Узбекb-итолиёвb китоби му{овара
 • Узбекb-rазоrb китоби му{овара
 • Узбекb-литвагb китоби му{овара
 • Узбекb-олмонb китоби му{овара
 • Узбекb-норвегиягb китоби му{овара
 • Узбекb-ла{истонb китоби му{овара
 • Узбекb-португалb китоби му{овара
 • Узбекb-финb китоби му{овара
 • Узбекb-фаронсавb китоби му{овара
 • Узбекb-чехb китоби му{овара
 • Узбекb-белорусb китоби му{овара
 • Узбекb-юнонb китоби му{овара
 • Узбекb-гурxb китоби му{овара
 • Узбекb-кореягb китоби му{овара
 • Узбекb-xопонb китоби му{овара
 • Узбекb-руминиягb китоби му{овара
 • Узбекb-сербиягb китоби му{овара
 • Узбекb-туркb китоби му{овара
 • Узбекb-украинb китоби му{овара
 • Узбекb-{индb китоби му{овара
 • Узбекb-ветнамb китоби му{овара
 • Узбекb-мачори китоби му{овара
 • Узбекb-арабb китоби му{овара
 • Узбекb-{олландb китоби му{овара
 • Узбекb-хитоb китоби му{овара
 • Узбекb-африкаанс китоби му{овара
 • Узбекb-шведb китоби му{овара
 • Узбекb-муuулb китоби му{овара
 • Узбекb-{ибрb китоби му{овара
 • Узбекb-форсb китоби му{овара
 • Узбекb-rирuизb китоби му{овара
 • Узбекb-тоxикb китоби му{овара
 • Узбекb-туркманb китоби му{овара
 • Узбекb-словениягb китоби му{овара
 • Узбекb- китоби му{овара
 • Узбекb-словакb китоби му{овара
 • Узбекb- китоби му{овара
 • Узбекb-индонезb китоби му{овара
 • Узбекb-хорватb китоби му{овара
 • Узбекb- китоби му{овара
 • Узбекb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-узбекb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.