китоби му{овараТоxикb-форсb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-форсb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-форсb китоби му{овара - Гуфтугe مکالمه
Ман/Шумо من/شما
[а/Не بله/خیر
Хуб/Бад خوب/بد
Салом/То боздид سلام/ خدا حافظ
Суб{ ба хайр/Шаби хуш صبح به خیر/ شب به خیر
Ташаккур/Саломат бошb ممنون/ خواهش می کنم
Бубахшед(ваrти муроxиат) عذر می خواهم
Номи шумо чист? اسم شما چی است؟
Иxозат ди{ед, гузарам اجازه بدهید رد شوم
Бигeед به من بگویید
Лутфан, кeмак намоед لطفا کمک کنید
Инро бинависед این را بنویسید
Такрор намоед تکرار کنید
Ман намефа{мам من متوجه نمی شوم
Шумо бо англисb {арф мезанед? شما به زبان انگلیسی صحبت می کنید؟
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Раrам{о ارقام
як/ду/се یک/دو/سه
чор/панx/шаш چهار/پنج/شش
{афт/{ашт/ну{ هفت/هشت/نه
да{ / сад / {азор ده/صد/هزار
Тоxикb-форсb китоби му{овара - сана تاریخ
сол سال
руз روز
истиро{ат تعطیل
Тоxикb-форсb китоби му{овара - {афта هفته
душанбе دوشنبه
сешанбе سه شنبه
чоршанбе چهارشنبه
панxшанбе پنجشنبه
xумъа جمعه
шанбе شنبه
якшанбе یکشنبه
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Мо{ ماه
январ ژنویه
феврал فوریه
март مارس
апрел آپریل
май مه
июн ژوین
июл ژولی
август اوت
сентябр سپتامبر
октябр اکتابر
ноябр ناومبر
декабр دسامبر
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Ме{монхона هاتل
{уxра اتاق
Утоr اتاق
Зиндагb кардан اقامت
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) شب (اقامت در هاتل)
Руз روز
Ман як {уxра фармуда будам من اتاق رزرو کردم
Хунук/Гарм سرد/ گرم
Калид({уxраи ме{монхона) کلید (از اتاق هاتل)
кудак کودک
одами калон بزرگسال
шиноснома شناسنامه
Ташвиш нади{ед مزاحم نشوید
Маро соати …бедор намоед من را در ساعت ... بیدار کنید
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Мошин خودرو
Ро{ راه
Гардиш پیچ
Чорра{а چهار راه
Ист ایست
Аз бар гузаштан انحراف
Гузариш манъ аст ورود ممنوع
Истго{ پارکینگ
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин پمپ بنزین/کامل بنزین بزنید/ بنزین
Xарима/{уxxат{о جریمه/مدارک
Киро/Кирои мошин اجاره/اجاره خودرو
Мошини ман аз кор баромад ماشین من خراب شد
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о تعمیرگاه خودرو
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Нишона{о علامت اشاره
Диrrат توجه
Даромад/Баромад ورود/خروج
Ба чап/Ба рост به سمت چپ/به سمت راست
Пушида/Кушода بسته است/باز است
Банд/Озод مشغول/آزاد
Манъ аст / Мумкин аст ممنوع است/ مجاز است
Оuоз/Охир آغاز/پایان
Кашидан / Тела додан کشیدن/هل دادن
Ин xо/Он xо اینجا/آنجا
Кашидан манъ аст سیگار نکشید
Хатарнок خطر ناک
Э{тиёт مواظب
Танаффус استراحت
Гузариш عبور
Маълумот اطلاعات
[оxатхона دستشویی
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Наrлиёт وسیله حمل و نقل
Дар куxо аст… در کجا ... است؟
ша{р شهر
куча خیابان
хона خانه
касса صندوق
чипта بیلت
харитаи ша{р نقشه شهر
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям می خواستم تاکسی سفارش کنم
Автобус اتوبوس
Истго{ ایستگاه
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр فرودگاه/هواپیما/پرواز
Баuоx بار
Rатора قطار
Самт جهت
Рафтан / Омадан حرکت/رسید
шарr / uарб / шимол / xануб شرق/غرب/شمال/جنوب
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Хадамот{о خدمات
Назорати шиноснома{о عبور گذرنامه
Гумрук گمرک
Ман {уxxат{оямро гум кардам من مدارکم را گم کردم
Беморхона / Дорухона / Духтур بیمارستان/داروخانه/پزشک
Ёрии таъxилb آرژانس
Хадамоти сухторхомушкунb امداد آتش نشان
Пулис پلیس
Почта پست
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар رستوران/کافه/بار
Пешхизмат گرسان
Ман мехо{ам як миз дархост намоям من می خواهم میز رزرو کنم
Меню / Меню барои кудакон منو/منوی کودکانه
Хунук / Гарм / Гарм кардан سرد/گرم/گرم کردن
Ишти{ои том! نوش جان!
Пиела / Коса لیوان/فنجان
Шишa / Rада{ بتری/لیوان شراب
бе / бо (ягон чиз) بدون/با
Об آب
Май / Оби xав شراب/آب جو
Rа{ва / Шир / Чой قهوه/شیر/چای
Шарбат آب میوه
Нон نان
Шурбо سوپ
Панир پنیر
Шавла / Rалама آش/کلوچه
Шакар / Намак / Rаланфур شکر/نمک/فلفل
Гушт / Мо{b / Парранда گوشت/ماهی/گوشت مرغ
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук گوشت گوسفند/گوشت گاو/گوشت خوک
Мурu مرغ
Обпаз / Бирён / Грил اب پز/سرخ شده/گریل
Тезb تند
Десерт / Мева دسرت/میوجات
Себ سیب
Ангур انگور
Банан موز
Зардолу / Шафтолу زرد آلو/هلو
Афлесун / Лиму پرتغال/لیمو
Rулфиной توت فرنگی
Анор انار
Сабзавот / Хуриш سبزیجات/سالاد
Картошка سیب زمینی
Пиёз پیاز
Rаланфур فلفل
Биринч برنج
Сирпиёз سیر
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Пардохт / Пул پرداخت/پول
Мар{амат, {исобро биёред لطفا حساب کنید
Нарх قیمت
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям من میخواهم با کارت پرداخت کنم
Баrия / Бе баrия / Чойпулb تحوبل/بدون تحویل/ انعام
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb فروشگاه/محصولات
Ин чист? این چی است؟
Нишон ди{ед… نشان دهید...
Чанд пул меистад… چند است؟
киллограмм کلیگرام
калон / хурд بزرگ/کوچک
литр لیتر
метр متر
Арзон ارزان
Rимат گران
Тахфиф تخفیف
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Ранг رنگ
равшан / торик روشن/تیره
сафед / сиё{ سفید/سیاه
хокистарранг خاکستری
сурх قرمز
кабуд آبی
осмонранг آبی
зард زرد
сабз سبز
xигарb قهویی
норанxb نارنجی
арuувонb بنفشی
Тоxикb-форсb китоби му{овара - Беморb بیماری
…ман дард мекунад درد می کند ...
сар / гулу / шикам / дандон سر/گلو/شکم/دندان
пой / даст / миён پا/دست/کمر
Таби ман баланд аст من طب دارم
Духтурро даъват намоед دکتر را صدا کنید


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Форсb-русb китоби му{овара
 • Форсb-булuорb китоби му{овара
 • Форсb-испанb китоби му{овара
 • Форсb-даниягb китоби му{овара
 • Форсb-англисb китоби му{овара
 • Форсb-итолиёвb китоби му{овара
 • Форсb-rазоrb китоби му{овара
 • Форсb-литвагb китоби му{овара
 • Форсb-олмонb китоби му{овара
 • Форсb-норвегиягb китоби му{овара
 • Форсb-ла{истонb китоби му{овара
 • Форсb-португалb китоби му{овара
 • Форсb-финb китоби му{овара
 • Форсb-фаронсавb китоби му{овара
 • Форсb-чехb китоби му{овара
 • Форсb-белорусb китоби му{овара
 • Форсb-юнонb китоби му{овара
 • Форсb-гурxb китоби му{овара
 • Форсb-кореягb китоби му{овара
 • Форсb-xопонb китоби му{овара
 • Форсb-руминиягb китоби му{овара
 • Форсb-сербиягb китоби му{овара
 • Форсb-туркb китоби му{овара
 • Форсb-украинb китоби му{овара
 • Форсb-{индb китоби му{овара
 • Форсb-ветнамb китоби му{овара
 • Форсb-мачори китоби му{овара
 • Форсb-арабb китоби му{овара
 • Форсb-{олландb китоби му{овара
 • Форсb-хитоb китоби му{овара
 • Форсb-африкаанс китоби му{овара
 • Форсb-шведb китоби му{овара
 • Форсb-муuулb китоби му{овара
 • Форсb-{ибрb китоби му{овара
 • Форсb-rирuизb китоби му{овара
 • Форсb-тоxикb китоби му{овара
 • Форсb-туркманb китоби му{овара
 • Форсb-узбекb китоби му{овара
 • Форсb-словениягb китоби му{овара
 • Форсb- китоби му{овара
 • Форсb-словакb китоби му{овара
 • Форсb- китоби му{овара
 • Форсb-индонезb китоби му{овара
 • Форсb-хорватb китоби му{овара
 • Форсb- китоби му{овара
 • Форсb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-форсb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.