китоби му{овараТоxикb-xопонb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-xопонb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Гуфтугe 会話
Ман/Шумо 私/あなた
[а/Не はい/いいえ
Хуб/Бад いい/悪い
Салом/То боздид こんにちは/さようなら
Суб{ ба хайр/Шаби хуш おはようございます/お休みなさい
Ташаккур/Саломат бошb ありがとうございます/どういたしまして
Бубахшед(ваrти муроxиат) すみません
Номи шумо чист? お名前は何ですか?
Иxозат ди{ед, гузарам 通してください。
Бигeед 教えてください。
Лутфан, кeмак намоед 手伝ってください。
Инро бинависед これを書いてください。
Такрор намоед もう一度言ってください。
Ман намефа{мам 分かりません。
Шумо бо англисb {арф мезанед? 英語が話せますか?
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Раrам{о 数字
як/ду/се 一/二/三
чор/панx/шаш 四/五/六
{афт/{ашт/ну{ 七/八/九
да{ / сад / {азор 十/百/千
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - сана 日付
сол
руз
истиро{ат 祝日
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - {афта
душанбе 月曜日
сешанбе 火曜日
чоршанбе 水曜日
панxшанбе 木曜日
xумъа 金曜日
шанбе 土曜日
якшанбе 日曜日
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Мо{
январ 一月
феврал 二月
март 三月
апрел 四月
май 五月
июн 六月
июл 七月
август 八月
сентябр 九月
октябр 十月
ноябр 十一月
декабр 十二月
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Ме{монхона ホテル
{уxра 部屋
Утоr 部屋
Зиндагb кардан 滞在
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) 一泊
Руз 一日
Ман як {уxра фармуда будам 私は予約をしました。
Хунук/Гарм 寒い/暑い
Калид({уxраи ме{монхона) (部屋の)鍵
кудак 子供
одами калон 大人
шиноснома パスポート
Ташвиш нади{ед 起こさないでください
Маро соати …бедор намоед …に起こしてください
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Мошин 自動車
Ро{ 道路
Гардиш 曲がり角
Чорра{а 交差点
Ист 止まれ
Аз бар гузаштан 巡回
Гузариш манъ аст 乗物通行止
Истго{ 駐車所
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин ガソリン・スタンド/満タンにしてください/ガソリン
Xарима/{уxxат{о 罰金/書類
Киро/Кирои мошин レンタル/レンタカー
Мошини ман аз кор баромад 車が壊れました。
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о 自動車整備サービス
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Нишона{о 道路標識
Диrrат 注目
Даромад/Баромад 入口/出口
Ба чап/Ба рост 左/右
Пушида/Кушода 休業中/営業中
Банд/Озод 満席/空席
Манъ аст / Мумкин аст 禁止/許可
Оuоз/Охир 開始/終了
Кашидан / Тела додан 引く/押す
Ин xо/Он xо ここ/そこ
Кашидан манъ аст 禁煙
Хатарнок 危険
Э{тиёт 注意
Танаффус 休憩
Гузариш 横断歩道
Маълумот 情報
[оxатхона お手洗い
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Наrлиёт 乗物
Дар куxо аст… …はどこですか。
ша{р 都市
куча 通り
хона 番地
касса 切符売場
чипта 切符
харитаи ша{р 都市の地図
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям タクシーを呼びたいです。
Автобус バス
Истго{ 停留所
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр 空港/飛行機/航空便
Баuоx 荷物
Rатора 列車
Самт 行き先
Рафтан / Омадан 出発/到着
шарr / uарб / шимол / xануб 東/西/北/南
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Хадамот{о 官庁
Назорати шиноснома{о チェックカウンター
Гумрук 税関
Ман {уxxат{оямро гум кардам 書類をなくしました。
Беморхона / Дорухона / Духтур 病院/薬局/医者
Ёрии таъxилb 救急車
Хадамоти сухторхомушкунb 消防
Пулис 警察
Почта 郵便局
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар レストラン/喫茶店/バー
Пешхизмат ウエイター
Ман мехо{ам як миз дархост намоям 予約をしたいです。
Меню / Меню барои кудакон メニュー/子供メニュー
Хунук / Гарм / Гарм кардан 冷たい/熱い/温める
Ишти{ои том! お召し上がりください。
Пиела / Коса グラス/カップ
Шишa / Rада{ ビン/グラス
бе / бо (ягон чиз) なし/あり
Об
Май / Оби xав ワイン/ビール
Rа{ва / Шир / Чой コーヒー/牛乳/紅茶
Шарбат ジュース
Нон パン
Шурбо スープ
Панир チーズ
Шавла / Rалама おかゆ/クレープ
Шакар / Намак / Rаланфур 砂糖/塩/胡椒
Гушт / Мо{b / Парранда 肉/魚/鳥肉
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук 羊肉/牛肉/豚肉
Мурu 鶏肉
Обпаз / Бирён / Грил 煮/焼き/グリル
Тезb 辛い
Десерт / Мева デザート/果物
Себ リンゴ
Ангур ブドウ
Банан バナナ
Зардолу / Шафтолу アプリコット/桃
Афлесун / Лиму オレンジ/レモン
Rулфиной
Анор ザクロ
Сабзавот / Хуриш 野菜/サラダ
Картошка じゃがいも
Пиёз 玉葱
Rаланфур パプリカ
Биринч ご飯
Сирпиёз にんにく
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Пардохт / Пул 料金/お金
Мар{амат, {исобро биёред ご会計をお願いします。
Нарх 値段
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям クレジット・カードで払いたいです。
Баrия / Бе баrия / Чойпулb おつり/おつりはいりません/チップ
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb 店/食料品
Ин чист? これは何ですか。
Нишон ди{ед… …を見せてください。
Чанд пул меистад… …はいくらですか。
киллограмм キロ
калон / хурд 大きい/小さい
литр リットル
метр メートル
Арзон 安い
Rимат 高い
Тахфиф 割引
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Ранг
равшан / торик 明るい/暗い
сафед / сиё{ 白い/黒い
хокистарранг 灰色
сурх 赤い
кабуд 青い
осмонранг 水色
зард 黄色
сабз 緑色
xигарb 茶色
норанxb オレンジ
арuувонb
Тоxикb-xопонb китоби му{овара - Беморb 病気
…ман дард мекунад …が痛いです。
сар / гулу / шикам / дандон 頭/喉/お腹/歯
пой / даст / миён 足/手/背中
Таби ман баланд аст 熱があります。
Духтурро даъват намоед 医者を呼んでください。


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Xопонb-русb китоби му{овара
 • Xопонb-булuорb китоби му{овара
 • Xопонb-испанb китоби му{овара
 • Xопонb-даниягb китоби му{овара
 • Xопонb-англисb китоби му{овара
 • Xопонb-итолиёвb китоби му{овара
 • Xопонb-rазоrb китоби му{овара
 • Xопонb-литвагb китоби му{овара
 • Xопонb-олмонb китоби му{овара
 • Xопонb-норвегиягb китоби му{овара
 • Xопонb-ла{истонb китоби му{овара
 • Xопонb-португалb китоби му{овара
 • Xопонb-финb китоби му{овара
 • Xопонb-фаронсавb китоби му{овара
 • Xопонb-чехb китоби му{овара
 • Xопонb-белорусb китоби му{овара
 • Xопонb-юнонb китоби му{овара
 • Xопонb-гурxb китоби му{овара
 • Xопонb-кореягb китоби му{овара
 • Xопонb-руминиягb китоби му{овара
 • Xопонb-сербиягb китоби му{овара
 • Xопонb-туркb китоби му{овара
 • Xопонb-украинb китоби му{овара
 • Xопонb-{индb китоби му{овара
 • Xопонb-ветнамb китоби му{овара
 • Xопонb-мачори китоби му{овара
 • Xопонb-арабb китоби му{овара
 • Xопонb-{олландb китоби му{овара
 • Xопонb-хитоb китоби му{овара
 • Xопонb-африкаанс китоби му{овара
 • Xопонb-шведb китоби му{овара
 • Xопонb-муuулb китоби му{овара
 • Xопонb-{ибрb китоби му{овара
 • Xопонb-форсb китоби му{овара
 • Xопонb-rирuизb китоби му{овара
 • Xопонb-тоxикb китоби му{овара
 • Xопонb-туркманb китоби му{овара
 • Xопонb-узбекb китоби му{овара
 • Xопонb-словениягb китоби му{овара
 • Xопонb- китоби му{овара
 • Xопонb-словакb китоби му{овара
 • Xопонb- китоби му{овара
 • Xопонb-индонезb китоби му{овара
 • Xопонb-хорватb китоби му{овара
 • Xопонb- китоби му{овара
 • Xопонb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-xопонb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.