phrasebook Services of professional translatorsEnglish-tajik phrasebook

Как выбрать бюро переводов?
English-tajik phrasebook was created by experts of Flarus translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.

Print the page
Print the page


English-tajik phrasebook - Conversation Гуфтугe
I, me / You Ман/Шумо
Yes / No [а/Не
Good / Bad Хуб/Бад
Hello / Good-bye Салом/То боздид
Good morning / Good night Суб{ ба хайр/Шаби хуш
Thank you / Please Ташаккур/Саломат бошb
Excuse me (when addressing someone) Бубахшед(ваrти муроxиат)
What is your name? Номи шумо чист?
Please let me through Иxозат ди{ед, гузарам
Can you tell me Бигeед
Help me, please Лутфан, кeмак намоед
Write this Инро бинависед
Repeat Такрор намоед
I don`t understand Ман намефа{мам
Do you speak English? Шумо бо англисb {арф мезанед?
English-tajik phrasebook - Numbers Раrам{о
one / two / three як/ду/се
four / five / six чор/панx/шаш
seven / eight / nine {афт/{ашт/ну{
ten / hundred / thousand да{ / сад / {азор
English-tajik phrasebook - Date сана
Year сол
Day руз
Weekend (Day off) истиро{ат
English-tajik phrasebook - Week {афта
Monday душанбе
Tuesday сешанбе
Wednesday чоршанбе
Thursday панxшанбе
Friday xумъа
Saturday шанбе
Sunday якшанбе
English-tajik phrasebook - Month Мо{
January январ
February феврал
March март
April апрел
May май
June июн
July июл
August август
September сентябр
October октябр
November ноябр
December декабр
English-tajik phrasebook - Hotel Ме{монхона
Room number {уxра
Room Утоr
Accommodation Зиндагb кардан
Night Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона)
Day Руз
I have booked a room Ман як {уxра фармуда будам
(It is) cold / (it is) hot Хунук/Гарм
Give me the key to the room Калид({уxраи ме{монхона)
child кудак
adult одами калон
passport шиноснома
Do not disturb Ташвиш нади{ед
Wake me up at... Маро соати …бедор намоед
English-tajik phrasebook - Car Мошин
Road Ро{
Turn Гардиш
Intersection Чорра{а
Stop Ист
Detour Аз бар гузаштан
No passage Гузариш манъ аст
Parking Истго{
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин
Fine (ticket) / documents Xарима/{уxxат{о
I want to rent a car Киро/Кирои мошин
My car broke down Мошини ман аз кор баромад
Autoservice Таъмир ва хизматрасонии мошин{о
English-tajik phrasebook - Signs Нишона{о
Attention Диrrат
Entrance / Exit Даромад/Баромад
Left / Right Ба чап/Ба рост
Closed / Open Пушида/Кушода
Occupied / Free (Open) Банд/Озод
Prohibited / Allowed Манъ аст / Мумкин аст
Start / End (Finish) Оuоз/Охир
Pull / Push Кашидан / Тела додан
Here / There Ин xо/Он xо
No smoking Кашидан манъ аст
Danger Хатарнок
Careful Э{тиёт
Break Танаффус
Crossing Гузариш
Information Маълумот
Restroom [оxатхона
English-tajik phrasebook - Transportation Наrлиёт
Where is... Дар куxо аст…
city ша{р
street куча
house хона
cash register касса
ticket чипта
city map харитаи ша{р
I would like to call a Taxi Ман хо{иш дорам такси даъват намоям
Bus Автобус
Stop Истго{
Airport / Airplane / Flight Фурудго{ / Таёра / Хатсайр
Baggage Баuоx
Train Rатора
Direction Самт
Departure / Arrival Рафтан / Омадан
East / West / North / South шарr / uарб / шимол / xануб
English-tajik phrasebook - Services Хадамот{о
Passport control Назорати шиноснома{о
Customs Гумрук
I lost my documents Ман {уxxат{оямро гум кардам
Hospital / Pharmacy / Doctor Беморхона / Дорухона / Духтур
Ambulance Ёрии таъxилb
Fire department Хадамоти сухторхомушкунb
Police Пулис
Post office Почта
English-tajik phrasebook - Restaurant / Café / Bar Тарабхона / Rа{вахона / Бар
Waiter Пешхизмат
I want to reserve a table Ман мехо{ам як миз дархост намоям
Menu / Kids menu Меню / Меню барои кудакон
Cold / Hot / Warm Хунук / Гарм / Гарм кардан
Bon appetit! Ишти{ои том!
Glass / Cup Пиела / Коса
Bottle / Glass Шишa / Rада{
with / without (something) бе / бо (ягон чиз)
Water Об
Wine / Beer Май / Оби xав
Coffee / Milk / Tea Rа{ва / Шир / Чой
Juice Шарбат
Bread Нон
Soup Шурбо
Cheese Панир
Porrige / Pancakes Шавла / Rалама
Sugar / Salt Шакар / Намак / Rаланфур
Meat / Fish / Poultry Гушт / Мо{b / Парранда
Lamb / Beef / Pork Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук
Chicken Мурu
Boiled / Fried / Grilled Обпаз / Бирён / Грил
Spicy Тезb
Dessert / Fruit Десерт / Мева
Apple Себ
Grapes Ангур
Banana Банан
Apricot / Peach Зардолу / Шафтолу
Orange / Lemon Афлесун / Лиму
Strawberry Rулфиной
Pomegranate Анор
Vegetables / Salad Сабзавот / Хуриш
Potatoes Картошка
Onion Пиёз
Pepper Rаланфур
Rice Биринч
Garlic Сирпиёз
English-tajik phrasebook - Payment / Money Пардохт / Пул
Check, please Мар{амат, {исобро биёред
Price Нарх
I want to pay by credit card Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям
Change / No change / Tips Баrия / Бе баrия / Чойпулb
English-tajik phrasebook - Store / Groceries Маuоза / Хурокворb
What is this? Ин чист?
Show me... Нишон ди{ед…
How much is... Чанд пул меистад…
kilo киллограмм
large / small калон / хурд
liter литр
meter метр
Cheap Арзон
Expensive Rимат
Discount Тахфиф
English-tajik phrasebook - Color Ранг
light / dark равшан / торик
white / black сафед / сиё{
gray хокистарранг
red сурх
blue кабуд
light blue осмонранг
yellow зард
green сабз
brown xигарb
orange норанxb
purple арuувонb
English-tajik phrasebook - Sickness Беморb
My ... hurts …ман дард мекунад
head / throat / stomach / tooth сар / гулу / шикам / дандон
leg / arm / back пой / даст / миён
I have a fever Таби ман баланд аст
Call a doctor Духтурро даъват намоед


 • English-russian phrasebook
 • English-bulgarian phrasebook
 • English-spanish phrasebook
 • English-dannish phrasebook
 • English-italian phrasebook
 • English-kazakh phrasebook
 • English-lithuanian phrasebook
 • English-german phrasebook
 • English-norwegian phrasebook
 • English-polish phrasebook
 • English-portugese phrasebook
 • English-finnish phrasebook
 • English-french phrasebook
 • English-czech phrasebook
 • English-belorussian phrasebook
 • English-greek phrasebook
 • English-georgian phrasebook
 • English-korean phrasebook
 • English-japanese phrasebook
 • English-romanian phrasebook
 • English-serbian phrasebook
 • English-turkish phrasebook
 • English-ukrainian phrasebook
 • English-hindi phrasebook
 • English-vietnamese phrasebook
 • English-hungarian phrasebook
 • English-arabic phrasebook
 • English-dutch phrasebook
 • English-chinese phrasebook
 • English-Afrikaans phrasebook
 • English-swedish phrasebook
 • English-mongolian phrasebook
 • English-hebrew phrasebook
 • English-Farsi phrasebook
 • English-kyrgyz phrasebook
 • English-tajik phrasebook
 • English-turkmen phrasebook
 • English-uzbek phrasebook
 • English-slovenian phrasebook
 • English-armenian phrasebook
 • English-slovac phrasebook
 • English-azerbaijani phrasebook
 • English-Indonesian phrasebook
 • English-croatian phrasebook
 • English-montenegro phrasebook
 • English-estonian phrasebook
 • English-latvian phrasebook
 • English-Thai phrasebook
 • English-Urdu phrasebook
 • English-Swahili phrasebook
 • English-Icelandic phrasebook
 • English-Macedonian phrasebook
 • English-albanian phrasebook
 • English-Bosnian phrasebook
 • English-persian phrasebook

 • Tajik-russian phrasebook
 • Tajik-bulgarian phrasebook
 • Tajik-spanish phrasebook
 • Tajik-dannish phrasebook
 • Tajik-english phrasebook
 • Tajik-italian phrasebook
 • Tajik-kazakh phrasebook
 • Tajik-lithuanian phrasebook
 • Tajik-german phrasebook
 • Tajik-norwegian phrasebook
 • Tajik-polish phrasebook
 • Tajik-portugese phrasebook
 • Tajik-finnish phrasebook
 • Tajik-french phrasebook
 • Tajik-czech phrasebook
 • Tajik-belorussian phrasebook
 • Tajik-greek phrasebook
 • Tajik-georgian phrasebook
 • Tajik-korean phrasebook
 • Tajik-japanese phrasebook
 • Tajik-romanian phrasebook
 • Tajik-serbian phrasebook
 • Tajik-turkish phrasebook
 • Tajik-ukrainian phrasebook
 • Tajik-hindi phrasebook
 • Tajik-vietnamese phrasebook
 • Tajik-hungarian phrasebook
 • Tajik-arabic phrasebook
 • Tajik-dutch phrasebook
 • Tajik-chinese phrasebook
 • Tajik-Afrikaans phrasebook
 • Tajik-swedish phrasebook
 • Tajik-mongolian phrasebook
 • Tajik-hebrew phrasebook
 • Tajik-Farsi phrasebook
 • Tajik-kyrgyz phrasebook
 • Tajik-turkmen phrasebook
 • Tajik-uzbek phrasebook
 • Tajik-slovenian phrasebook
 • Tajik-armenian phrasebook
 • Tajik-slovac phrasebook
 • Tajik-azerbaijani phrasebook
 • Tajik-Indonesian phrasebook
 • Tajik-croatian phrasebook
 • Tajik-montenegro phrasebook
 • Tajik-estonian phrasebook
 • Tajik-latvian phrasebook
 • Tajik-Thai phrasebook
 • Tajik-Urdu phrasebook
 • Tajik-Swahili phrasebook
 • Tajik-Icelandic phrasebook
 • Tajik-Macedonian phrasebook
 • Tajik-albanian phrasebook
 • Tajik-Bosnian phrasebook
 • Tajik-persian phrasebook

 • "English-tajik phrasebook" - this is your compact, convenient and practical aid in communication