One Page Phrasebook (English-tajik) | www.flarus.ru


Conversation Гуфтугe
Yes / No [а/Не
Good / Bad Хуб/Бад
Hello / Good-bye Салом/То боздид
Good morning / Good night Суб{ ба хайр/Шаби хуш
Thank you / Please Ташаккур/Саломат бошb
Excuse me (when addressing someone) Бубахшед(ваrти муроxиат)
What is your name? Номи шумо чист?
Please let me through Иxозат ди{ед, гузарам
Can you tell me Бигeед
Help me, please Лутфан, кeмак намоед
Write this Инро бинависед
Repeat Такрор намоед
I don`t understand Ман намефа{мам
Do you speak English? Шумо бо англисb {арф мезанед?
Numbers Раrам{о
one / two / three як/ду/се
four / five / six чор/панx/шаш
seven / eight / nine {афт/{ашт/ну{
ten / hundred / thousand да{ / сад / {азор
Date сана
Year сол
Day руз
Weekend (Day off) истиро{ат
Week {афта
Monday душанбе
Tuesday сешанбе
Wednesday чоршанбе
Thursday панxшанбе
Friday xумъа
Saturday шанбе
Sunday якшанбе
Month Мо{
January январ
February феврал
March март
April апрел
May май
June июн
July июл
August август
September сентябр
October октябр
November ноябр
December декабр

Hotel Ме{монхона
Room number {уxра
Room Утоr
Accommodation Зиндагb кардан
Night Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона)
Day Руз
I have booked a room Ман як {уxра фармуда будам
Give me the key to the room Калид({уxраи ме{монхона)
child кудак
adult одами калон
passport шиноснома
Do not disturb Ташвиш нади{ед
Wake me up at... Маро соати …бедор намоед
Car Мошин
Road Ро{
Turn Гардиш
Intersection Чорра{а
Stop Ист
Detour Аз бар гузаштан
No passage Гузариш манъ аст
Parking Истго{
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин
Fine (ticket) / documents Xарима/{уxxат{о
I want to rent a car Киро/Кирои мошин
My car broke down Мошини ман аз кор баромад
Autoservice Таъмир ва хизматрасонии мошин{о
Signs Нишона{о
Attention Диrrат
Entrance / Exit Даромад/Баромад
Left / Right Ба чап/Ба рост
Closed / Open Пушида/Кушода
Prohibited / Allowed Манъ аст / Мумкин аст
Pull / Push Кашидан / Тела додан
Here / There Ин xо/Он xо
No smoking Кашидан манъ аст
Danger Хатарнок
Careful Э{тиёт
Break Танаффус
Crossing Гузариш
Information Маълумот
Restroom [оxатхонаTransportation Наrлиёт
Where is... Дар куxо аст…
city ша{р
street куча
house хона
cash register касса
ticket чипта
city map харитаи ша{р
I would like to call a Taxi Ман хо{иш дорам такси даъват намоям
Bus Автобус
Stop Истго{
Airport / Airplane / Flight Фурудго{ / Таёра / Хатсайр
Baggage Баuоx
Train Rатора
Direction Самт
Departure / Arrival Рафтан / Омадан
East / West / North / South шарr / uарб / шимол / xануб
Services Хадамот{о
Passport control Назорати шиноснома{о
Customs Гумрук
I lost my documents Ман {уxxат{оямро гум кардам
Hospital / Pharmacy / Doctor Беморхона / Дорухона / Духтур
Ambulance Ёрии таъxилb
Fire department Хадамоти сухторхомушкунb
Police Пулис
Post office Почта
Restaurant / Café / Bar Тарабхона / Rа{вахона / Бар
Waiter Пешхизмат
I want to reserve a table Ман мехо{ам як миз дархост намоям
Menu / Kids menu Меню / Меню барои кудакон
Cold / Hot / Warm Хунук / Гарм / Гарм кардан
Bon appetit! Ишти{ои том!
Glass / Cup Пиела / Коса
Bottle / Glass Шишa / Rада{
Water Об
Wine / Beer Май / Оби xав
Coffee / Milk / Tea Rа{ва / Шир / Чой
Juice Шарбат
Bread Нон
Soup Шурбо
Cheese Панир
Porrige / Pancakes Шавла / Rалама
Sugar / Salt Шакар / Намак / Rаланфур
Meat / Fish / Poultry Гушт / Мо{b / Парранда
Lamb / Beef / Pork Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук
Chicken Мурu
Boiled / Fried / Grilled Обпаз / Бирён / Грил
Spicy Тезb
Dessert / Fruit Десерт / Мева
Apple Себ
Grapes Ангур
Banana Банан

I, me / You Ман/Шумо
(It is) cold / (it is) hot Хунук/Гарм
Occupied / Free (Open) Банд/Озод
Start / End (Finish) Оuоз/Охир
with / without (something) бе / бо (ягон чиз)
Apricot / Peach Зардолу / Шафтолу
Orange / Lemon Афлесун / Лиму
Strawberry Rулфиной
Pomegranate Анор
Vegetables / Salad Сабзавот / Хуриш
Potatoes Картошка
Onion Пиёз
Pepper Rаланфур
Rice Биринч
Garlic Сирпиёз
Payment / Money Пардохт / Пул
Check, please Мар{амат, {исобро биёред
Price Нарх
I want to pay by credit card Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям
Change / No change / Tips Баrия / Бе баrия / Чойпулb
Store / Groceries Маuоза / Хурокворb
What is this? Ин чист?
Show me... Нишон ди{ед…
How much is... Чанд пул меистад…
kilo киллограмм
large / small калон / хурд
liter литр
meter метр
Cheap Арзон
Expensive Rимат
Discount Тахфиф
Color Ранг
light / dark равшан / торик
white / black сафед / сиё{
gray хокистарранг
red сурх
blue кабуд
light blue осмонранг
yellow зард
green сабз
brown xигарb
orange норанxb
purple арuувонb
Sickness Беморb
My ... hurts …ман дард мекунад
head / throat / stomach / tooth сар / гулу / шикам / дандон
leg / arm / back пой / даст / миён
I have a fever Таби ман баланд аст
Call a doctor Духтурро даъват намоед
One Page Phrasebook was created by experts of Flarus (www.flarus.ru) translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.