китоби му{овараТоxикb-rирuизb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Гуфтугe Сүйлөшүү
Ман/Шумо Мен/Сиз
[а/Не Ооба/Жок
Хуб/Бад Жакшы/ Жаман
Салом/То боздид Саламатсызбы/Саламатта калыңыз
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Куттуу шашке/Тынч уктаңыз
Ташаккур/Саломат бошb Рахмат/Эчнерсе эмес
Бубахшед(ваrти муроxиат) Кечирип коюңуз
Номи шумо чист? Сиздин атыңыз ким?
Иxозат ди{ед, гузарам Ɵтүүгө уруксат этиңиз
Бигeед Пикир айтып коюңуз
Лутфан, кeмак намоед Сураныч, жардам берип коюңуз
Инро бинависед Буну жазып коюңуз
Такрор намоед Кайталап коюңуз
Ман намефа{мам Мен түшүнбөдүм
Шумо бо англисb {арф мезанед? Сиз англисче сүйлөйсүзбү
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Раrам{о Цифралар
як/ду/се бир/эки/үч
чор/панx/шаш төрт/беш/алты
{афт/{ашт/ну{ жети/сегиз/тогуз
да{ / сад / {азор он/жүз/миң
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - сана Дата
сол Жыл
руз Күн
истиро{ат Эс алуу күн
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - {афта Жума
душанбе дүйшөмбү
сешанбе шейшемби
чоршанбе шаршемби
панxшанбе бейшемби
xумъа жума
шанбе ишенби
якшанбе жекшемби
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Мо{ Ай
январ үчтүн айы
феврал Бирдин айы
март Жалган Куран
апрел Чын Куран
май Бугу
июн Кулжа
июл Теке
август Баш Оона
сентябр Аяк Оона
октябр Тогуздун айы
ноябр Жетинин айы
декабр Бештин айы
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Ме{монхона Мейманкана
{уxра Бөлмө
Утоr Бөлмө
Зиндагb кардан Жашоо
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Түн
Руз Күн
Ман як {уxра фармуда будам Мен бөлмө заказ кылгам
Хунук/Гарм Суук/Жылуу
Калид({уxраи ме{монхона) Ачкыч
кудак бала
одами калон бойго жеткен
шиноснома паспорт
Ташвиш нади{ед Беймаза кылбагыла
Маро соати …бедор намоед Мени … ойготуп койгула
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Мошин Автомобиль
Ро{ Жол
Гардиш Бурулуш
Чорра{а Жолдун кесилиши
Ист Токто
Аз бар гузаштан Айланып өтмө жол
Гузариш манъ аст Жүрүүгө тыйуу салынат
Истго{ Туруучу жай
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Май куюу/Толук бак куюп бергиле/Бензин
Xарима/{уxxат{о Штраф / документтер
Киро/Кирои мошин Прокат / Машинаны ижарага (арендага) алуу
Мошини ман аз кор баромад Менин машинем сынып калды
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Автосервис
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Нишона{о Көрсөткүч
Диrrат Көңүл бургула
Даромад/Баромад Кирүү/Чыгуу
Ба чап/Ба рост Солго/Оңго
Пушида/Кушода Жабык/Ачык
Банд/Озод Бош эмас/Бош
Манъ аст / Мумкин аст Болбойт/Болот
Оuоз/Охир Башы/Аягы
Кашидан / Тела додан Тартуу/Түртүү
Ин xо/Он xо Бул жерде/Тиги жерде
Кашидан манъ аст Тамеки чексе болбойт
Хатарнок Коркунучтуу
Э{тиёт Абайлоо
Танаффус Танапис
Гузариш Ɵтүү
Маълумот Маалымат
[оxатхона Ажаткана
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Наrлиёт Транспорт
Дар куxо аст… … кайсыл жерде жайгашкан
ша{р Шаар
куча Көчө
хона үй
касса касса
чипта билет
харитаи ша{р шаардын картасы
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Мен такси чакырайын дегем
Автобус Автобус
Истго{ Аялдама
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Аэропорт / Самолет / Рейс
Баuоx Жүк
Rатора Поезд
Самт Тарап
Рафтан / Омадан Жөнөтүү
шарr / uарб / шимол / xануб чыгыш/батыш/түндүк/түштүк
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Хадамот{о Кызматтар
Назорати шиноснома{о Паспорттук контроль
Гумрук Бажы
Ман {уxxат{оямро гум кардам Мен документтерди жоготуп алдым
Беморхона / Дорухона / Духтур Оорукана/Дарыкана/Доктор
Ёрии таъxилb Тез жардам
Хадамоти сухторхомушкунb Ɵрт өчүрүүчү кызматы
Пулис Полиция
Почта Почта
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Ресторан / Кафе / Бар
Пешхизмат Официант
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Мен үстөл заказ кылайын дегем
Меню / Меню барои кудакон Меню/Кичинекей балдардын менюсу
Хунук / Гарм / Гарм кардан Муздак/Ысык/Жылытуу
Ишти{ои том! Аш болсун!
Пиела / Коса Стакан/Чыны
Шишa / Rада{ бөтөлкө/бокал
бе / бо (ягон чиз) жок/(бирөө) менен
Об Суу
Май / Оби xав Вино/Пиво
Rа{ва / Шир / Чой Кофе/Сүт
Шарбат Шире
Нон Нан
Шурбо Шоропо
Панир Сыр
Шавла / Rалама Ботко/Блин
Шакар / Намак / Rаланфур Кумшекер/Туз/Мурч
Гушт / Мо{b / Парранда Эт/Балык/Канаттуу
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Койдун эти/Уйдун эти/Чочконун эти
Мурu Тоок
Обпаз / Бирён / Грил Бышырылган/Куурулган/Гриль
Тезb Ачуу
Десерт / Мева Десерт/Мөмө жемиш
Себ Алма
Ангур Жүзүм
Банан Банан
Зардолу / Шафтолу Ɵрүк/Шабдалы
Афлесун / Лиму Апельсин / Лимон
Rулфиной Кулпунай
Анор Анар
Сабзавот / Хуриш Жашылчалар/Салат
Картошка Картөшкө
Пиёз Пияз
Rаланфур Калемпир
Биринч Гүрүч
Сирпиёз Сарымсак
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Пардохт / Пул Төлөө/Акча
Мар{амат, {исобро биёред Эсептеп коюңуз
Нарх Баа
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Мен кредит картасы менен төлөгүм келет
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Кайтым/Кайтымы жок/Чайпул
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Дүкөн/Азык-түлүк
Ин чист? Бул эмне?
Нишон ди{ед… … көрсөткүлөчү
Чанд пул меистад… … канча турут
киллограмм килограмм
калон / хурд чоң/кичине
литр литр
метр метр
Арзон Арзан
Rимат Кымбат
Тахфиф Арзандатуу
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Ранг Ɵң
равшан / торик ачык/ачык эмес
сафед / сиё{ ак/кара
хокистарранг боз
сурх кызыл
кабуд көк
осмонранг ачык көк
зард сары
сабз жашыл
xигарb күрөң
норанxb оранжевый
арuувонb кызгылт көк
Тоxикb-rирuизb китоби му{овара - Беморb Оору
…ман дард мекунад Менин … ооруп жатат
сар / гулу / шикам / дандон баш/тамак/ич/тиш
пой / даст / миён бут/кол/арка
Таби ман баланд аст Менин температурам өйдө болуп жатат
Духтурро даъват намоед Врачты чакыргыла


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Rирuизb-русb китоби му{овара
 • Rирuизb-булuорb китоби му{овара
 • Rирuизb-испанb китоби му{овара
 • Rирuизb-даниягb китоби му{овара
 • Rирuизb-англисb китоби му{овара
 • Rирuизb-итолиёвb китоби му{овара
 • Rирuизb-rазоrb китоби му{овара
 • Rирuизb-литвагb китоби му{овара
 • Rирuизb-олмонb китоби му{овара
 • Rирuизb-норвегиягb китоби му{овара
 • Rирuизb-ла{истонb китоби му{овара
 • Rирuизb-португалb китоби му{овара
 • Rирuизb-финb китоби му{овара
 • Rирuизb-фаронсавb китоби му{овара
 • Rирuизb-чехb китоби му{овара
 • Rирuизb-белорусb китоби му{овара
 • Rирuизb-юнонb китоби му{овара
 • Rирuизb-гурxb китоби му{овара
 • Rирuизb-кореягb китоби му{овара
 • Rирuизb-xопонb китоби му{овара
 • Rирuизb-руминиягb китоби му{овара
 • Rирuизb-сербиягb китоби му{овара
 • Rирuизb-туркb китоби му{овара
 • Rирuизb-украинb китоби му{овара
 • Rирuизb-{индb китоби му{овара
 • Rирuизb-ветнамb китоби му{овара
 • Rирuизb-мачори китоби му{овара
 • Rирuизb-арабb китоби му{овара
 • Rирuизb-{олландb китоби му{овара
 • Rирuизb-хитоb китоби му{овара
 • Rирuизb-африкаанс китоби му{овара
 • Rирuизb-шведb китоби му{овара
 • Rирuизb-муuулb китоби му{овара
 • Rирuизb-{ибрb китоби му{овара
 • Rирuизb-форсb китоби му{овара
 • Rирuизb-тоxикb китоби му{овара
 • Rирuизb-туркманb китоби му{овара
 • Rирuизb-узбекb китоби му{овара
 • Rирuизb-словениягb китоби му{овара
 • Rирuизb- китоби му{овара
 • Rирuизb-словакb китоби му{овара
 • Rирuизb- китоби му{овара
 • Rирuизb-индонезb китоби му{овара
 • Rирuизb-хорватb китоби му{овара
 • Rирuизb- китоби му{овара
 • Rирuизb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-rирuизb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.