китоби му{овараТоxикb-муuулb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-муuулb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Гуфтугe Ярилцлага
Ман/Шумо Би / Та
[а/Не Тийм / Үгүй
Хуб/Бад Сайн / Муу
Салом/То боздид Сайн байна уу / Баяртай
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Өлөөний мэнд / Тавтай нойрсоорой
Ташаккур/Саломат бошb Баярлалаа /
Бубахшед(ваrти муроxиат) Уучлаарай (хүнд хандахдаа)
Номи шумо чист? Таныг хэн гэдэг вэ?
Иxозат ди{ед, гузарам Зөрөөд гарч болох уу?
Бигeед Хэлж өгнө үү?
Лутфан, кeмак намоед Тус болж өгнө үү?
Инро бинависед Энийг бичээд өг
Такрор намоед Давтана уу?
Ман намефа{мам Би ойлгохгүй байна
Шумо бо англисb {арф мезанед? Та англиар ярьдаг уу?
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Раrам{о Тонууд
як/ду/се нэг / хоёр / гурав
чор/панx/шаш дөрөв / тав / зургаа
{афт/{ашт/ну{ долоо / найм / ес
да{ / сад / {азор арав / нэг зуу / мянга
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - сана огноо
сол он
руз өдөр
истиро{ат Амралтын өдөр
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - {афта Долоон хоног
душанбе даваа
сешанбе мягмар
чоршанбе лхагва
панxшанбе пүрэв
xумъа баасан
шанбе бямба
якшанбе ням
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Мо{ Сар
январ нэгдүгээр сар
феврал хоёрдугаар сар
март гуравдугаар сар
апрел дөрөвдүгээр сар
май тавдугаар сар
июн зургаадуугаар сар
июл долоодугаар сар
август наймдугаар сар
сентябр есдүгээр сар
октябр аравдугаар сар
ноябр арван нэгдүгээр сар
декабр арван хоёрдугаар сар
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Ме{монхона Зочид буудал
{уxра Дугаар
Утоr Өрөө
Зиндагb кардан Амьдрах
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Шөнө (зочид буудалд амьдрах)
Руз Өдөр
Ман як {уxра фармуда будам Би өрөө захиалсан
Хунук/Гарм Хүйтэн / Халуун
Калид({уxраи ме{монхона) Түлхүүр (зочид буулын өрөөний)
кудак хүүхэд
одами калон том хүн
шиноснома паспорт
Ташвиш нади{ед Төвөгшөөж болохгуй
Маро соати …бедор намоед Намайг ……. сэрээнэ үү
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Мошин Автомашин
Ро{ Зам
Гардиш Эргэлт
Чорра{а Уулзвар
Ист Зогс
Аз бар гузаштан Тойрж гарах
Гузариш манъ аст Явах хориотой
Истго{ Зогсоол
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Бензин колонк / Бакаа дүүргэнэ үү / Бензин
Xарима/{уxxат{о Торгууль / бичиг баримт
Киро/Кирои мошин Прокат / машины түрээс
Мошини ман аз кор баромад Миний машин эвдэрсэн
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Авто засвар
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Нишона{о Чиглүүлэгүүд
Диrrат Анхаарна уу
Даромад/Баромад Орц / Гарц
Ба чап/Ба рост Зүүн тийшээ / Баруун тийшээ
Пушида/Кушода Хаалттай / Нээлттэй
Банд/Озод Сул биш / Сул
Манъ аст / Мумкин аст Хориотой / Зөвшөөрөлтэй
Оuоз/Охир Эхлэл / Төгсгөл
Кашидан / Тела додан Татах / Түлхэх
Ин xо/Он xо Энд / Тэнд
Кашидан манъ аст Тамхи бүү тат
Хатарнок Аюултай
Э{тиёт Болгоомжтой
Танаффус Завсарлагаа
Гузариш Дамжих гарц
Маълумот Мэдээлэл
[оxатхона Бие засах газар
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Наrлиёт Тээврийн хэрэгслэл
Дар куxо аст… Хаана байдаг вэ…….
ша{р хот
куча гудамж
хона байр
касса касс
чипта тасалбар
харитаи ша{р хотын төсөл зураг
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Би такси дуудах гэсэн юм
Автобус Автобус
Истго{ Зогсоол
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Нисэх / Онгоц / Рейс
Баuоx Тээш
Rатора Галт тэрэг
Самт Чиглэл
Рафтан / Омадан Явах / Ирэх
шарr / uарб / шимол / xануб дорно зүг / өрнө зүг / умард зүг / өмнө зүг
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Хадамот{о байгууллага
Назорати шиноснома{о Пасортны шалгалт
Гумрук Гааль
Ман {уxxат{оямро гум кардам Би бичиг баримтаа гээсэн
Беморхона / Дорухона / Духтур Эмнэлэг / Эмиийн сан / Эмч
Ёрии таъxилb Түргэн тусламж
Хадамоти сухторхомушкунb Гал унтраах алба
Пулис Цагдаагийн газар
Почта Шуудан
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Ресторан / Кафе / Бар
Пешхизмат Зөөгч
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Би ширээ захиалах гэсэн юм
Меню / Меню барои кудакон Хоолны цэс / Хүүхдийн хоолны цэс
Хунук / Гарм / Гарм кардан Хүйтэн / Халуун / Халаах
Ишти{ои том! Тавтай хооллоорой!
Пиела / Коса Стакан / Аяга
Шишa / Rада{ Лонх / Хундага
бе / бо (ягон чиз) юмтай / юмгүй (аливаа нэгэн юмаар)
Об Ус
Май / Оби xав Вино / Шар айраг
Rа{ва / Шир / Чой Кофе / Сүү / Цай
Шарбат Жүүс
Нон Талх
Шурбо Шөл
Панир Бяслаг
Шавла / Rалама Кааш / бин
Шакар / Намак / Rаланфур Элсэн чихэр / Давс / Перец
Гушт / Мо{b / Парранда Мах / Загас / Шувуу
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Хонины мах / Үхрийн мах / Гахайн мах
Мурu Тахиа
Обпаз / Бирён / Грил Чанасан / Шарсан / Гриль
Тезb Халуун ногоотой
Десерт / Мева Десерт / Жимс
Себ Алим
Ангур Усан үзэм
Банан Банан
Зардолу / Шафтолу Чангаанз / Тоор
Афлесун / Лиму Апельсин / Нимбэг
Rулфиной Гүзээлзгэн
Анор Анар
Сабзавот / Хуриш Ногоо / Салат
Картошка Төмс
Пиёз Сонгино
Rаланфур Перец
Биринч Будаа
Сирпиёз Сармис
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Пардохт / Пул Төлбөр / Мөнгө
Мар{амат, {исобро биёред Тооцоогоо хийнэ үү
Нарх Үнэ
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Би картаар төлөх гэсэн юм
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Хариулт / Хариултгүй / Цайны мөнгө
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Дэлгүүр / Хүнс
Ин чист? Энэ юу вэ?
Нишон ди{ед… Үзүүлээч
Чанд пул меистад… ямар үнэтэй вэ
киллограмм килограмм
калон / хурд том / жижиг
литр литр
метр метр
Арзон Хямд
Rимат Үнэтэй
Тахфиф Хөнгөлөлт
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Ранг Өнгө
равшан / торик Цайвар / бараан
сафед / сиё{ цагаан / хар
хокистарранг саарал
сурх улаан
кабуд цэнхэр
осмонранг хөх
зард шар
сабз ногоон
xигарb бор
норанxb улбар шар
арuувонb чернилэн цэнхэр
Тоxикb-муuулb китоби му{овара - Беморb Өвчин
…ман дард мекунад Миний …...өвдөж байна
сар / гулу / шикам / дандон толгой / хоолой / гэдэс / шүд
пой / даст / миён хөл / гар / нуруу
Таби ман баланд аст Би халуурч байна
Духтурро даъват намоед Эмч дуудаад өг


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Муuулb-русb китоби му{овара
 • Муuулb-булuорb китоби му{овара
 • Муuулb-испанb китоби му{овара
 • Муuулb-даниягb китоби му{овара
 • Муuулb-англисb китоби му{овара
 • Муuулb-итолиёвb китоби му{овара
 • Муuулb-rазоrb китоби му{овара
 • Муuулb-литвагb китоби му{овара
 • Муuулb-олмонb китоби му{овара
 • Муuулb-норвегиягb китоби му{овара
 • Муuулb-ла{истонb китоби му{овара
 • Муuулb-португалb китоби му{овара
 • Муuулb-финb китоби му{овара
 • Муuулb-фаронсавb китоби му{овара
 • Муuулb-чехb китоби му{овара
 • Муuулb-белорусb китоби му{овара
 • Муuулb-юнонb китоби му{овара
 • Муuулb-гурxb китоби му{овара
 • Муuулb-кореягb китоби му{овара
 • Муuулb-xопонb китоби му{овара
 • Муuулb-руминиягb китоби му{овара
 • Муuулb-сербиягb китоби му{овара
 • Муuулb-туркb китоби му{овара
 • Муuулb-украинb китоби му{овара
 • Муuулb-{индb китоби му{овара
 • Муuулb-ветнамb китоби му{овара
 • Муuулb-мачори китоби му{овара
 • Муuулb-арабb китоби му{овара
 • Муuулb-{олландb китоби му{овара
 • Муuулb-хитоb китоби му{овара
 • Муuулb-африкаанс китоби му{овара
 • Муuулb-шведb китоби му{овара
 • Муuулb-{ибрb китоби му{овара
 • Муuулb-форсb китоби му{овара
 • Муuулb-rирuизb китоби му{овара
 • Муuулb-тоxикb китоби му{овара
 • Муuулb-туркманb китоби му{овара
 • Муuулb-узбекb китоби му{овара
 • Муuулb-словениягb китоби му{овара
 • Муuулb- китоби му{овара
 • Муuулb-словакb китоби му{овара
 • Муuулb- китоби му{овара
 • Муuулb-индонезb китоби му{овара
 • Муuулb-хорватb китоби му{овара
 • Муuулb- китоби му{овара
 • Муuулb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-муuулb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.