китоби му{овараТоxикb-англисb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-англисb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-англисb китоби му{овара - Гуфтугe Conversation
Ман/Шумо I, me / You
[а/Не Yes / No
Хуб/Бад Good / Bad
Салом/То боздид Hello / Good-bye
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Good morning / Good night
Ташаккур/Саломат бошb Thank you / Please
Бубахшед(ваrти муроxиат) Excuse me (when addressing someone)
Номи шумо чист? What is your name?
Иxозат ди{ед, гузарам Please let me through
Бигeед Can you tell me
Лутфан, кeмак намоед Help me, please
Инро бинависед Write this
Такрор намоед Repeat
Ман намефа{мам I don`t understand
Шумо бо англисb {арф мезанед? Do you speak English?
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Раrам{о Numbers
як/ду/се one / two / three
чор/панx/шаш four / five / six
{афт/{ашт/ну{ seven / eight / nine
да{ / сад / {азор ten / hundred / thousand
Тоxикb-англисb китоби му{овара - сана Date
сол Year
руз Day
истиро{ат Weekend (Day off)
Тоxикb-англисb китоби му{овара - {афта Week
душанбе Monday
сешанбе Tuesday
чоршанбе Wednesday
панxшанбе Thursday
xумъа Friday
шанбе Saturday
якшанбе Sunday
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Мо{ Month
январ January
феврал February
март March
апрел April
май May
июн June
июл July
август August
сентябр September
октябр October
ноябр November
декабр December
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Ме{монхона Hotel
{уxра Room number
Утоr Room
Зиндагb кардан Accommodation
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Night
Руз Day
Ман як {уxра фармуда будам I have booked a room
Хунук/Гарм (It is) cold / (it is) hot
Калид({уxраи ме{монхона) Give me the key to the room
кудак child
одами калон adult
шиноснома passport
Ташвиш нади{ед Do not disturb
Маро соати …бедор намоед Wake me up at...
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Мошин Car
Ро{ Road
Гардиш Turn
Чорра{а Intersection
Ист Stop
Аз бар гузаштан Detour
Гузариш манъ аст No passage
Истго{ Parking
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Gas station / Fill it up with gas / Gasoline
Xарима/{уxxат{о Fine (ticket) / documents
Киро/Кирои мошин I want to rent a car
Мошини ман аз кор баромад My car broke down
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Autoservice
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Нишона{о Signs
Диrrат Attention
Даромад/Баромад Entrance / Exit
Ба чап/Ба рост Left / Right
Пушида/Кушода Closed / Open
Банд/Озод Occupied / Free (Open)
Манъ аст / Мумкин аст Prohibited / Allowed
Оuоз/Охир Start / End (Finish)
Кашидан / Тела додан Pull / Push
Ин xо/Он xо Here / There
Кашидан манъ аст No smoking
Хатарнок Danger
Э{тиёт Careful
Танаффус Break
Гузариш Crossing
Маълумот Information
[оxатхона Restroom
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Наrлиёт Transportation
Дар куxо аст… Where is...
ша{р city
куча street
хона house
касса cash register
чипта ticket
харитаи ша{р city map
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям I would like to call a Taxi
Автобус Bus
Истго{ Stop
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Airport / Airplane / Flight
Баuоx Baggage
Rатора Train
Самт Direction
Рафтан / Омадан Departure / Arrival
шарr / uарб / шимол / xануб East / West / North / South
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Хадамот{о Services
Назорати шиноснома{о Passport control
Гумрук Customs
Ман {уxxат{оямро гум кардам I lost my documents
Беморхона / Дорухона / Духтур Hospital / Pharmacy / Doctor
Ёрии таъxилb Ambulance
Хадамоти сухторхомушкунb Fire department
Пулис Police
Почта Post office
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Restaurant / Café / Bar
Пешхизмат Waiter
Ман мехо{ам як миз дархост намоям I want to reserve a table
Меню / Меню барои кудакон Menu / Kids menu
Хунук / Гарм / Гарм кардан Cold / Hot / Warm
Ишти{ои том! Bon appetit!
Пиела / Коса Glass / Cup
Шишa / Rада{ Bottle / Glass
бе / бо (ягон чиз) with / without (something)
Об Water
Май / Оби xав Wine / Beer
Rа{ва / Шир / Чой Coffee / Milk / Tea
Шарбат Juice
Нон Bread
Шурбо Soup
Панир Cheese
Шавла / Rалама Porrige / Pancakes
Шакар / Намак / Rаланфур Sugar / Salt
Гушт / Мо{b / Парранда Meat / Fish / Poultry
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Lamb / Beef / Pork
Мурu Chicken
Обпаз / Бирён / Грил Boiled / Fried / Grilled
Тезb Spicy
Десерт / Мева Dessert / Fruit
Себ Apple
Ангур Grapes
Банан Banana
Зардолу / Шафтолу Apricot / Peach
Афлесун / Лиму Orange / Lemon
Rулфиной Strawberry
Анор Pomegranate
Сабзавот / Хуриш Vegetables / Salad
Картошка Potatoes
Пиёз Onion
Rаланфур Pepper
Биринч Rice
Сирпиёз Garlic
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Пардохт / Пул Payment / Money
Мар{амат, {исобро биёред Check, please
Нарх Price
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям I want to pay by credit card
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Change / No change / Tips
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Store / Groceries
Ин чист? What is this?
Нишон ди{ед… Show me...
Чанд пул меистад… How much is...
киллограмм kilo
калон / хурд large / small
литр liter
метр meter
Арзон Cheap
Rимат Expensive
Тахфиф Discount
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Ранг Color
равшан / торик light / dark
сафед / сиё{ white / black
хокистарранг gray
сурх red
кабуд blue
осмонранг light blue
зард yellow
сабз green
xигарb brown
норанxb orange
арuувонb purple
Тоxикb-англисb китоби му{овара - Беморb Sickness
…ман дард мекунад My ... hurts
сар / гулу / шикам / дандон head / throat / stomach / tooth
пой / даст / миён leg / arm / back
Таби ман баланд аст I have a fever
Духтурро даъват намоед Call a doctor


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Англисb-русb китоби му{овара
 • Англисb-булuорb китоби му{овара
 • Англисb-испанb китоби му{овара
 • Англисb-даниягb китоби му{овара
 • Англисb-итолиёвb китоби му{овара
 • Англисb-rазоrb китоби му{овара
 • Англисb-литвагb китоби му{овара
 • Англисb-олмонb китоби му{овара
 • Англисb-норвегиягb китоби му{овара
 • Англисb-ла{истонb китоби му{овара
 • Англисb-португалb китоби му{овара
 • Англисb-финb китоби му{овара
 • Англисb-фаронсавb китоби му{овара
 • Англисb-чехb китоби му{овара
 • Англисb-белорусb китоби му{овара
 • Англисb-юнонb китоби му{овара
 • Англисb-гурxb китоби му{овара
 • Англисb-кореягb китоби му{овара
 • Англисb-xопонb китоби му{овара
 • Англисb-руминиягb китоби му{овара
 • Англисb-сербиягb китоби му{овара
 • Англисb-туркb китоби му{овара
 • Англисb-украинb китоби му{овара
 • Англисb-{индb китоби му{овара
 • Англисb-ветнамb китоби му{овара
 • Англисb-мачори китоби му{овара
 • Англисb-арабb китоби му{овара
 • Англисb-{олландb китоби му{овара
 • Англисb-хитоb китоби му{овара
 • Англисb-африкаанс китоби му{овара
 • Англисb-шведb китоби му{овара
 • Англисb-муuулb китоби му{овара
 • Англисb-{ибрb китоби му{овара
 • Англисb-форсb китоби му{овара
 • Англисb-rирuизb китоби му{овара
 • Англисb-тоxикb китоби му{овара
 • Англисb-туркманb китоби му{овара
 • Англисb-узбекb китоби му{овара
 • Англисb-словениягb китоби му{овара
 • Англисb- китоби му{овара
 • Англисb-словакb китоби му{овара
 • Англисb- китоби му{овара
 • Англисb-индонезb китоби му{овара
 • Англисb-хорватb китоби му{овара
 • Англисb- китоби му{овара
 • Англисb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-англисb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.