عبارات خدمات مترجمانفارسی-ترکمن عبارات

 ак выбрать бюро переводов?
[سرب] توسط شرکت ترجمه Flarus تنظیم شده است. این پروژه شامل ویراستاران و مترجمان زبان مادری می باشد. ما نه به قصد ایجاد یک عبارات کامل برای همه موارد امکان پذیر است. این شامل تنها بیان ضروری ترین ترجمه و رونویسی.

چاپ این صفحه
چاپ این صفحه


فارسی-ترکمن عبارات - مکالمه Söhbet
من/شما Men / Siz
بله/خیر Hawa / Ýok
خوب/بد Ýaşy / Ýaman
سلام/ خدا حافظ Salam / Hoş boluň
صبح به خیر/ شب به خیر Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
ممنون/ خواهش می کنم Sag boluň / Baş üstüne
عذر می خواهم Bagyşlaň (ýüz tutanda)
اسم شما چی است؟ Siziň adyňyz näme?
اجازه بدهید رد شوم Geҫmäge rugsat ediň
به من بگویید Aýtsaňyzlaň
لطفا کمک کنید Kömek ediň, haýyş edýärin
این را بنویسید Şuny ýazyň
تکرار کنید Gaýtalaň
من متوجه نمی شوم Men düşünemok
شما به زبان انگلیسی صحبت می کنید؟ Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
فارسی-ترکمن عبارات - ارقام Sifrlar
یک/دو/سه bir / iki / üç
چهار/پنج/شش dört / bäş / alty
هفت/هشت/نه ýedi / sekiz / dokuz
ده/صد/هزار on / ýüz / müň
فارسی-ترکمن عبارات - تاریخ Sene
سال Ýyl
روز Gün
تعطیل Dynç alyş güni
فارسی-ترکمن عبارات - هفته Hepde
دوشنبه duşenbe
سه شنبه sişenbe
چهارشنبه çarşenbe
پنجشنبه penşenbe
جمعه juma
شنبه şenbe
یکشنبه ýekşenbe
فارسی-ترکمن عبارات - ماه
ژنویه ýanwar
فوریه fewral
مارس mart
آپریل aprel
مه maý
ژوین iýun
ژولی iýul
اوت awgust
سپتامبر sentýabr
اکتابر oktýabr
ناومبر noýabr
دسامبر dekabr
فارسی-ترکمن عبارات - هاتل Myhmanhana
اتاق Nomer
اتاق Otag
اقامت Ýaşamak
شب (اقامت در هاتل) Cije (otelde ýaşamak)
روز Gündiz
من اتاق رزرو کردم Men nomere zakaz beripdim
سرد/ گرم Sowuk/ Yssy
کلید (از اتاق هاتل) Açar (oteldäki nomeriň)
کودک çaga
بزرگسال uly adam
شناسنامه pasport
مزاحم نشوید Bimaza etmäň
من را در ساعت ... بیدار کنید Meni Е Е oýaryň
فارسی-ترکمن عبارات - خودرو Awtoulag
راه Ýol
پیچ Öwürim
چهار راه Çatryk
ایست Sakla
انحراف Aýlaw ýol
ورود ممنوع Geҫmek gadagan
پارکینگ Duralga
پمپ بنزین/کامل بنزین بزنید/ بنزین Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
جریمه/مدارک Jerime / resminamalar
اجاره/اجاره خودرو Kireýine almak / maşyn kärendesi
ماشین من خراب شد Meniň maşynym bozuldy
تعمیرگاه خودرو Awtohyzmat
فارسی-ترکمن عبارات - علامت اشاره Görkezijiler
توجه Üns beriň
ورود/خروج Girelge / Çykalga
به سمت چپ/به سمت راست Çepe / Saga
بسته است/باز است Açyk / Ýapyk
مشغول/آزاد Boş däl / Boş
ممنوع است/ مجاز است Gadagan edilen / Rugset edilen
آغاز/پایان Başy / Soňy
کشیدن/هل دادن Çekmek / Itelemek
اینجا/آنجا Şu ýerde / Aňyryda
سیگار نکشید Çilim çekmäň
خطر ناک Howply
مواظب Serasap boluň
استراحت Arakesme
عبور Geçelge
اطلاعات Maglumat
دستشویی Hajathana
فارسی-ترکمن عبارات - وسیله حمل و نقل Ulag
در کجا ... است؟ Е Е nirede ýerleşýär
شهر şäher
خیابان köҫe
خانه öý
صندوق kassa
بیلت bilet
نقشه شهر şäheriň kartasy
می خواستم تاکسی سفارش کنم Men taksi ҫagyrmak isleýärin
اتوبوس Awtobus
ایستگاه Duralga
فرودگاه/هواپیما/پرواز Aeroport / Uҫar / Reýs
بار Ýük
قطار Otly
جهت Ugur
حرکت/رسید Ugramak / Gelmek
شرق/غرب/شمال/جنوب gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
فارسی-ترکمن عبارات - خدمات Gulluklar
عبور گذرنامه Pasport kontroly
گمرک Gümrük
من مدارکم را گم کردم Men resminamalarymy ýitirdim
بیمارستان/داروخانه/پزشک Keselhana / Dermanhana / Lukman
آرژانس Tiz kömek
امداد آتش نشان Ýangyn söndüriji gullygy
پلیس Polisiýa
پست Poҫta
فارسی-ترکمن عبارات - رستوران/کافه/بار Restoran / Kafe / Bar
گرسان Ofisiant
من می خواهم میز رزرو کنم Men stol zakaz bermek isleýärin
منو/منوی کودکانه Menýu / Çagalar menýusi
سرد/گرم/گرم کردن Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak
نوش جان! Işdäňiz aҫyk bolsun!
لیوان/فنجان Stakan / jam
بتری/لیوان شراب Çüýşe / Bulgur
بدون/با Е syz / Е bilen
آب Suw
شراب/آب جو Şerap / Piwo
قهوه/شیر/چای Kofe / Süýt / Çaý
آب میوه Miwe suwy
نان Çörek
سوپ Çorba
پنیر Syr
آش/کلوچه Şüle / bliny
شکر/نمک/فلفل Gant / Duz / Burҫ
گوشت/ماهی/گوشت مرغ Et / Balyk / Guş
گوشت گوسفند/گوشت گاو/گوشت خوک Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
مرغ Towuk
اب پز/سرخ شده/گریل Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
تند Ajy
دسرت/میوجات Desert / Miweler
سیب Alma
انگور Üzüm
موز Banan
زرد آلو/هلو Erik / Şetdaly
پرتغال/لیمو Apelsin / Limon
توت فرنگی Ýer tudanasy
انار Nar
سبزیجات/سالاد Gök önümler / Salat
سیب زمینی Kartoşka
پیاز Sogan
فلفل Burҫ
برنج Tüwi
سیر Sarymsak
فارسی-ترکمن عبارات - پرداخت/پول Töleg / Pul
لطفا حساب کنید Hasap, baş üstüne
قیمت Bahasy
من میخواهم با کارت پرداخت کنم Men kredit kartasy bilen tölejek
تحوبل/بدون تحویل/ انعام Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
فارسی-ترکمن عبارات - فروشگاه/محصولات Dukan / Azyklar
این چی است؟ Bu näme?
نشان دهید... Görkeziň
چند است؟ ... bahasy näҫe
کلیگرام kilogram
بزرگ/کوچک uly / kiҫi
لیتر litr
متر metr
ارزان Arzan
گران Gymmat
تخفیف Ýeňillik
فارسی-ترکمن عبارات - رنگ Reňk
روشن/تیره Aҫyk reňk / gara reňk
سفید/سیاه ak / gara
خاکستری ҫal
قرمز gyzyl
آبی gök
آبی mawy
زرد sary
سبز ýaşyl
قهویی goňur
نارنجی mämişi
بنفشی syýa gök
فارسی-ترکمن عبارات - بیماری kesel
درد می کند ... Meniň ... agyrýar
سر/گلو/شکم/دندان başym / iҫim / dişim
پا/دست/کمر aýagym / elim / bilim
من طب دارم Meniň temperaturam ýokary
دکتر را صدا کنید Lukmany ҫagyryň


 • فارسی-روسی عبارات
 • فارسی-بلغاری عبارات
 • فارسی-اسپانیایی عبارات
 • فارسی-دانمارکی عبارات
 • فارسی-انگلیسی عبارات
 • فارسی-ایتالیایی عبارات
 • فارسی-قزاقستان عبارات
 • فارسی-زبان لیتوانی عبارات
 • فارسی-آلمانی عبارات
 • فارسی-نروژی عبارات
 • فارسی-لهستانی عبارات
 • فارسی-پرتغالی عبارات
 • فارسی-فنلاندی عبارات
 • فارسی-زبان فرانسه عبارات
 • فارسی-چک عبارات
 • فارسی-Belorussian عبارات
 • فارسی-یونانی عبارات
 • فارسی-گرجی عبارات
 • فارسی-کره ای عبارات
 • فارسی-ژاپنی عبارات
 • فارسی-رومانیایی عبارات
 • فارسی-صرب عبارات
 • فارسی-ترکی عبارات
 • فارسی-اوکراین عبارات
 • فارسی-هندی عبارات
 • فارسی-ویتنامی عبارات
 • فارسی-مجارستانی عبارات
 • فارسی-عربی عبارات
 • فارسی-هلندی عبارات
 • فارسی-چینی عبارات
 • فارسی-آفریکانس عبارات
 • فارسی-سوئد عبارات
 • فارسی-مغولی عبارات
 • فارسی-عبری عبارات
 • فارسی-قرقیزستان عبارات
 • فارسی-تاجیک عبارات
 • فارسی-ترکمن عبارات
 • فارسی-ازبک عبارات
 • فارسی-اسلوونیایی عبارات
 • فارسی-ارمنی عبارات
 • فارسی-اسلواکی عبارات
 • فارسی-آذربایجان عبارات
 • فارسی-اندونزی عبارات
 • فارسی-کرواتی عبارات
 • فارسی- عبارات
 • فارسی-زبان استونی عبارات

 • ترکمن-روسی عبارات
 • ترکمن-بلغاری عبارات
 • ترکمن-اسپانیایی عبارات
 • ترکمن-دانمارکی عبارات
 • ترکمن-انگلیسی عبارات
 • ترکمن-ایتالیایی عبارات
 • ترکمن-قزاقستان عبارات
 • ترکمن-زبان لیتوانی عبارات
 • ترکمن-آلمانی عبارات
 • ترکمن-نروژی عبارات
 • ترکمن-لهستانی عبارات
 • ترکمن-پرتغالی عبارات
 • ترکمن-فنلاندی عبارات
 • ترکمن-زبان فرانسه عبارات
 • ترکمن-چک عبارات
 • ترکمن-Belorussian عبارات
 • ترکمن-یونانی عبارات
 • ترکمن-گرجی عبارات
 • ترکمن-کره ای عبارات
 • ترکمن-ژاپنی عبارات
 • ترکمن-رومانیایی عبارات
 • ترکمن-صرب عبارات
 • ترکمن-ترکی عبارات
 • ترکمن-اوکراین عبارات
 • ترکمن-هندی عبارات
 • ترکمن-ویتنامی عبارات
 • ترکمن-مجارستانی عبارات
 • ترکمن-عربی عبارات
 • ترکمن-هلندی عبارات
 • ترکمن-چینی عبارات
 • ترکمن-آفریکانس عبارات
 • ترکمن-سوئد عبارات
 • ترکمن-مغولی عبارات
 • ترکمن-عبری عبارات
 • ترکمن-فارسی عبارات
 • ترکمن-قرقیزستان عبارات
 • ترکمن-تاجیک عبارات
 • ترکمن-ازبک عبارات
 • ترکمن-اسلوونیایی عبارات
 • ترکمن-ارمنی عبارات
 • ترکمن-اسلواکی عبارات
 • ترکمن-آذربایجان عبارات
 • ترکمن-اندونزی عبارات
 • ترکمن-کرواتی عبارات
 • ترکمن- عبارات
 • ترکمن-زبان استونی عبارات

 • "فارسی-ترکمن عبارات" - آیا هر دو ابزار جمع و جور، مناسب و عملی برای برقراری ارتباط.