-

?
- Flarus. - . . .
- - Söhbet
/ Men / Siz
/ Hawa / Ýok
/ Ýaşy / Ýaman
/ ( ) Salam / Hoş boluň
/ Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
/ Sag boluň / Baş üstüne
( ) Bagyşlaň (ýüz tutanda)
? Siziň adyňyz näme?
Geҫmäge rugsat ediň
Aýtsaňyzlaň
, Kömek ediň, haýyş edýärin
Şuny ýazyň
Gaýtalaň
Men düşünemok
-? Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
- - ˳ Sifrlar
/ / bir / iki / üç
/ / dört / bäş / alty
/ / ýedi / sekiz / dokuz
/ / on / ýüz / müň
- - Sene
Ýyl
Gün
Dynç alyş güni
- - Hepde
duşenbe
sişenbe
çarşenbe
penşenbe
juma
şenbe
ýekşenbe
- -
ýanwar
fewral
mart
aprel
maý
iýun
iýul
awgust
sentýabr
oktýabr
noýabr
dekabr
- - Myhmanhana
Nomer
Otag
Ýaşamak
( ) Cije (otelde ýaşamak)
Gündiz
Men nomere zakaz beripdim
/ Sowuk/ Yssy
( ) Açar (oteldäki nomeriň)
çaga
uly adam
pasport
Bimaza etmäň
Meni oýaryň
- - Awtoulag
Ýol
Öwürim
Çatryk
Sakla
Geҫmek gadagan
Duralga
/ / Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
/ Jerime / resminamalar
/ Kireýine almak / maşyn kärendesi
Meniň maşynym bozuldy
Awtohyzmat
- - Görkezijiler
Üns beriň
/ Girelge / Çykalga
/ Çepe / Saga
/ Açyk / Ýapyk
/ Boş däl / Boş
/ Gadagan edilen / Rugset edilen
/ Başy / Soňy
/ Çekmek / Itelemek
/ Şu ýerde / Aňyryda
Çilim çekmäň
Howply
Serasap boluň
Arakesme
Geçelge
Maglumat
Hajathana
- - Ulag
nirede ýerleşýär
şäher
köҫe
öý
kassa
bilet
şäheriň kartasy
Men taksi ҫagyrmak isleýärin
Awtobus
Duralga
/ / Aeroport / Uҫar / Reýs
Ýük
Otly
ʳ Ugur
/ Ugramak / Gelmek
/ / / gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
- - Gulluklar
Pasport kontroly
Gümrük
Men resminamalarymy ýitirdim
/ / Keselhana / Dermanhana / Lukman
Tiz kömek
Ýangyn söndüriji gullygy
Polisiýa
Poҫta
- - / / Restoran / Kafe / Bar
Ofisiant
Men stol zakaz bermek isleýärin
/ Menýu / Çagalar menýusi
/ / Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak
! Işdäňiz aҫyk bolsun!
/ Stakan / jam
/ Çüýşe / Bulgur
/ (-) syz / bilen
Suw
³ / ϳ Şerap / Piwo
/ / Kofe / Süýt / Çaý
Miwe suwy
Çörek
Çorba
Syr
/ Şüle / bliny
/ / Gant / Duz / Burҫ
/ / Et / Balyk / Guş
/ / Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
Towuk
/ / Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
Ajy
/ Desert / Miweler
Alma
³ Üzüm
Banan
/ Erik / Şetdaly
/ ˳ Apelsin / Limon
Ýer tudanasy
Nar
/ Gök önümler / Salat
Kartoşka
Sogan
Burҫ
Tüwi
Sarymsak
- - / Töleg / Pul
, Hasap, baş üstüne
Bahasy
Men kredit kartasy bilen tölejek
/ / Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
- - / Dukan / Azyklar
? Bu näme?
Görkeziň
... bahasy näҫe
kilogram
/ uly / kiҫi
litr
metr
Arzan
Gymmat
Ýeňillik
- - Reňk
/ Aҫyk reňk / gara reňk
/ ak / gara
ҫal
gyzyl
gök
mawy
sary
ýaşyl
goňur
mämişi
syýa gök
- - kesel
Meniň ... agyrýar
/ / / başym / iҫim / dişim
/ / aýagym / elim / bilim
Meniň temperaturam ýokary
Lukmany ҫagyryň


 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -'
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -'
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 • "- " - , .